Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

АСП ограничава възможността да се ползва целева помощ за издаване на лична карта, констатира омбудсманът

АСП ограничава възможността да се ползва целева помощ за издаване на лична карта, констатира омбудсманът
гр. София, 06 февруари 2012г.

Националният омбудсман препоръча на министъра на труда и социалната политика да бъде отменен текст от указателно писмо от 22.04.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП), ограничаващ възможността за получаване на целева помощ за издаване на лична карта. Константин Пенчев бе сезиран за констатираната порочна практика в системата на социалното подпомагане
от Фондация „Български институт за правни инициативи”.
 
С указателното писмо, издадено с цел уеднаквяване на практиката, се създават ограничения по прилагането на чл. 16а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП). Тази разпоредба гласи: „За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на гарантирания минимален доход. Размерът на помощта се определя от директора на дирекция „Социално подпомагане” в зависимост от разходите, необходими за закупуване на формуляри и заплащане на таксата за издаване на лична карта, за снимки и транспортни разходи”. Нормата дава право на всеки директор на дирекция „Социално подпомагане” да направи лична преценка дали и в какъв размер да отпусне еднократно целевата помощ. В указателното писмо на изпълнителния директор на АСП обаче пише: „За отпускане на еднократни помощи по чл.16а от ППЗСП дирекциите „Социално подпомагане” да поискат по служебен път банковата сметка на съответното районно управление на МВР като се посочи в писмото, че е за издаване на лична карта за първи път... Не се отпуска еднократна помощ при изгубени или откраднати документи за самоличност; при подмяна след изтичане на срока на личната карта; при промяна на постоянния адрес, семейно положение или гражданство”.
 
В препоръката си до министъра на труда и социалната политика омбудсманът пише: „Първо, издадените по този начин указания свеждат до минимум възможността за приложение на чл. 16а от ППЗСП до една единствена хипотеза, а именно – издаването на лична карта „за първи път”. В случая е важно да се отбележи, че издаването на първа лична карта на лица от 14- до 16-годишна възраст е безплатно. Второ, с указанията си изпълнителният директор на АСП, извън неговите правомощия, дописва правилника, като създава допълнителни ограничения за приложението на чл. 16а от ППЗСП и лишава гражданите от възможността да ползват целевата помощ за издаване на лична карта”.