Десетки нови жалби до Омбудсмана от Перник, хората се жалват от „студено“ парно

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати втора препоръка, в рамките на един месец, до министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов, с настояване да бъдат предприети своевременни действия за контрол по отношение на „Топлофикация Перник“ АД, с цел гарантиране сигурността на снабдяването с топлинна енергия на неговите битови клиенти и устойчиво изпълнение на показателите за качество на топлоснабдителните услуги.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Одобрен е проект на омбудсмана за добро управление на общините

Одобрен е проект на омбудсмана за добро управление на общините
София, 13 юни 2008 г.

Проект на омбудсмана, насочен изцяло към подобряване на прозрачността и отчетността на местна власт, бе одобрен за финансиране от Оперативна програма „Административен капацитет”. Наименованието на проекта е „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт”. Изпълнението му ще бъде в рамките на 12 месеца и ще обхване 20 пилотни общини в България.

Общата цел на проекта е подобряването на прозрачността и отчетността на местната власт и капацитета за граждански контрол върху общините като основна част от принципите доброто управление, произтичащи от документите на Европейския съюз, Съвета на Европа, българския национален омбудсман и омбудсмана на Европейския съюз.

Чрез заложените в проекта дейности омбудсманът ще продължи своите усилия да подкрепя процеса на прилагане на принципите на добро управление в общините, който започна през 2007 година с популяризирането на документа „Правата на гражданите, доброто управление и местната власт. Препоръки към общините”.

• Чрез проекта ще се актуализират конкретните препоръки към местните власти на базата на анализ на ситуацията близо година след първоначалното им отправяне към общините.
• Ще се подпомогнат общинските администрации и гражданските организации като се препоръчат конкретни модели за въвеждане на принципите на добро управление и добри реализирани практики от България и страни членки на ЕС. За тази цел ще бъде изработен наръчник, който ще послужи на местните общности като методическо помагало в тяхната ежедневна работа по постигане на прозрачност, отчетност и граждански контрол на местно ниво.
• Създаването на система за измерване и мониторинг на доброто управление ще подпомогне целевите групи да разберат степента, до която отговарят на изискванията, и ще им помогне да набележат конкретни стъпки за подобряване на тяхната работа. Системата за мониторинг ще повиши ефективността на препоръките на омбудсмана, като се създаде механизъм, който да позволи измерването на доброто управление във всички общини чрез усилията на местната общност. Това не би могло да се случи във всички 264 общини, ако се извършва само по метода на проверки от експерти на омбудсмана.

• Ще бъде създаден Индекс на доброто управление в общините. Индексът ще измерва състоянието на местното самоуправление в национален план и ще дава възможност за по-общи изводи за административните практики в общините, а от там и за по-всеобхватни законодателни и управленски въздействия върху тях.
• Дейностите насочени към местните обществени посредници ще инициират обществен диалог за нужните промени в нормативната база, които биха улеснили работата им и ролята им на естествен фасилитатор на доброто управление на местно ниво.
• Популяризирането на институцията на националния омбудсман и местните обществени посредници ще разшири и затвърди обществената им роля на защитник на правата на гражданите, подкрепящи за местните власти в осигуряването на по-добро качество на живот в общността.

Проектът „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.