Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Депутатите приеха предложенията на омбудсмана за общия устройствен план на София

Депутатите приеха предложенията на омбудсмана за общия устройствен план на София

Омбудсманът Гиньо Ганев присъстваше на обществените обсъждания в столицата

София,24 ноември 2006 г.

    Парламентарната Комисия по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство прие предложенията, представени от омбудсмана Гиньо Ганев и внесени от депутати от различни парламентарни групи, по доклада за второто четене на Закона за одобряване и прилагане на Общия устройствен план (ОУП) на Столичната община.

    В законопроекта са включени голяма част от предложенията на Обществения съвет при омбудсмана, в чиято работа участваха главният архитект на София - Петър Диков, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на широк кръг граждански организации. Конкретните предложения отразяват мненията и идеите, произтекли от 13-те обществени обсъждания, организирани от народния защитник в отделните столични райони.

    Сред най-важните текстове, които депутатите подкрепиха са:

    - Всички важни градоустройствени въпроси ще бъдат решавани само след широки обществени обсъждания, като резултатите от тях за първи път ще се определят по ред, установен в наредба, приета от Столичната община. Това ще даде реална възможност за легитимно отчитане на общественото мнение при решаването на подобни въпроси.
    - Не само в София, но и в цялата страна се ограничават възможностите за преуплътняване на жилищните комплекси, като чрез промяна в Закона за устройството на територията, се въвежда правилото проектите на отделните квартали да не надвишават показателите на плана, по който са били създадени.
    - Депутатите подкрепиха предложенията на гражданските организации, обобщени и представени от омбудсмана, с които се искат промени в графичната част на (ОУП) на София. В 6-месечен срок Столичната община ще трябва да изработи проект за изменение на ОУП.

    В проекта задължително ще бъдат включени: промени на зелената система, с които да се запазят изградени зелени площи, независимо че междувременно предназначението им е било променено; подобряване на транспортно-комуникационната схема; нови територии за гробищни паркове; преразглеждане на устройствените предвиждания за територии в жилищните комплекси, които водят до преуплътняването; актуализирано градоустройствено предвиждане за изграждането на депа, съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци.

    Преди да бъдат утвърдени всички тези предложения, ще бъдат подложени на обществени обсъждания в 24-те столични района.

    „Това е безпрецедентен пример за зачитане на общественото мнение от парламентаристите”, заяви омбудсманът на Република България Гиньо Ганев.Независимо от това, той смята, че Народното събрание има възможност при обсъжданията в пленарна зала допълнително да подобри защитата на зелените площи, предвидена в законопроекта. За целта не трябва да се допуска в тях да се строят мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, с изключение на необходимите за тяхното обслужване.

    Омбудсманът ще продължи активно да участва в обсъжданията, свързани с ОУП, както и да съдейства за зачитане мненията на гражданите на София при вземане на решения.