Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча промени в Наредбата за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Омбудсманът препоръча промени в Наредбата за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
гр. София, 18 май 2012г.

Във връзка с обсъжданите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) промени в Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, омбудсманът изпрати свои предложения за изменение на нормативната уредба.
 
Според Константин Пенчев е необходимо да се регламентира ясно и справедливо начинът на разпределение на разхода за вода „общо потребление”. С наредбата е вменено задължение на потребителите за поставяне на индивидуални водомери, като неговото изпълнение е в основата на регламентирания начин на разпределение на разходваното количество вода в сгради – етажна собственост (СЕС): „Изразходваното количество вода се разпределя между потребителите в сграда – етажна собственост, въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери по реда на тази наредба, като в разпределението се включват всички разходи в общите части на сградата и загубите на вода в сградната водопроводна инсталация”. В писмото на омбудсмана до МРРБ пише: „Консумацията на потребителите се определя точно при извършен отчет на показанията на индивидуални водомери. Всяка друга служебно начислявана консумация – на потребители, чиито водомери не са отчетени; на потребители без поставени индивидуални водомери и др., води до основателни съмнения за несправедливо разпределяне на разходите. Коректните потребители настояват да им се начисляват задължения единствено и само по показанията на индивидуалните водомери и не са съгласни да понасят допълнителна тежест и отговорност за действията/бездействията на некоректните потребители”.
 
Друга препоръка на омбудсмана е да се извършват своевременни проверки на ВиК мрежата в СЕС от ВиК дружествата, по искане и съвместно с упълномощения представител на етажната собственост, с цел намаляване на разхода за вода „общо потребление”. Константин Пенчев констатира, че сега действащите разпоредби предвиждат това да става при разлика по-голяма от 20 % в отчетеното количество вода от общия водомер и от сбора на отчетите по индивидуални водомери. Тоест, игнорира се служебно начислената консумация (на потребители без водомери; на потребители, чиито водомери не са отчетени и др.), ако има такава, но в същото време тя се взема предвид при разпределението на разхода за вода „общо потребление”. Омбудсманът е категоричен, че приетата разлика от 20 % също е твърде висока и трябва да бъде намалена.
 
Той препоръчва да се намали и срокът за отчитане на водомерите при отсъствие на потребител, който в момента е „не по-дълъг от една година”, както и да се даде възможност на потребителите с неизправни водомери да заявяват искане до ВиК оператора да постави оборотен водомер, а не това да става по преценка на дружеството.
 
Омбудсманът настоява да се уведомяват по подходящ начин потребителите за всяко спиране на водата при аварии, независимо от времето, необходимо за отстраняването им. „Правото на всеки гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели е определено като основна жизнена потребност. Регламентираното в момента право на ВиК дружествата да спират подаването и отвеждането на вода без предварително уведомяване на потребителите при отстраняване на аварии по ВиК системите в срок до 8 ч. е нарушаване на това право, както и на правото им на информация” – пише Константин Пенчев.
 
Да отпадне отговорността на потребителя при замръзване на водомер на водопроводно отклонение, намиращ се в имота му, е друга препоръка на омбудсмана. Според него е несправедливо потребителят да се държи отговорен за нещо, което е извън неговата власт, каквито се природните сили.