Омбудсманът Диана Ковачева поиска да отпаднат таксите за частните детски градини в периода на извънредното положение

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Българската асоциция на частните училища г-жа Мария Каменова, в която настоява в периода на извънредното положение да се намалят или напълно отпаднат таксите, които родителите плащат за частни детски градини. Пълното отпадане на таксите да важи за семейства, които са останали без доход

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

2 418 граждани са потърсили помощ от омбудсмана на Република България

2 418 граждани са потърсили помощ от омбудсмана на Република България

06 октомври 2006 г.

    За цялата 2005 г. общият брой постъпили     жалби и сигнали е 558, докато за периода 1 януари – 3 октомври 2006 г. те са три пъти повече - 1860. До октомври функциониращата от началото на 2006 г. приемна на институцията е била посетена от близо 3000 души, от които 878 са подали жалби, 1769 са потърсили консултация, а останалите са поискали справки.

    Големият брой на постъпили жалби е сигнал за недостатъчно добрите отношения между администрацията и гражданите и продължаващите нарушения на гражданските права и свободи от страна на държавни или общински институции. Този факт красноречиво определя и необходимостта от институцията на омбудсмана у нас.

    Тенденцията за прогресивно нарастване броя на получените жалби, с които граждани търсят съдействието на омбудсмана на Република България за разрешаването на редица проблеми, е пряка последица от популяризирането на дейността и обществената роля на институцията омбудсман в България, както и от получилите широк отзвук случаи на конкретни индивидуални оплаквания на граждани от администрацията, разрешени със съдействието на Гиньо Ганев и неговия екип.

    Успешната намеса на институцията при разрешаването както на множество индивидуални случаи, така и на случаи, засягащи правата на широк кръг граждани, допринася за утвърждаване на нейната дейност като ефикасен извънсъдебен способ за решаване на спорове между гражданите и администрацията.

    В 97.0 % от случаите омбудсманът е предприел действия по конкретните проблеми, като ги е решил, дал е съвети и насоки или е поискал допълнителна информация и ги проучва, търсейки начини за тяхното разрешаване.

    Според предприетите действия, конкретните жалби се разпределят както следва:
    жалби и сигнали, по които проверката е приключила – 42.3 %
    жалби и сигнали в процес на проверка – 54.7 %
    жалби и сигнали, по които проверката не е открита – 3.0 %. (т.е. жалбите още не са обработени и разпределени по експертните екипи)
    Според предмета на оплакването, жалбите се разпределят в категориите:
    проблеми със собствеността, включително териториалното и селищно устройство и възстановяването на земеделските земи и гори – 35 %;
    социални дейности, включително обществено осигуряване и обезщетения, трудови права и заетост, права на хора с увреждания; социално подпомагане - 20 %;
    предоставяне на обществени услуги - 12 %;
    административно обслужване – 7.14 %;
    дискриминация, равни възможности, граждански и политически права - 6 %;
    обществен ред и сигурност - 4 %;
    неизпълнени съдебни решения – 3.2%
    здравеопазване - 2 %;
    други – 11.6 %

    Според допустимостта на жалбите, 73 от случаите, което е 3.02% от общия брой жалби и сигнали, са извън правомощията на омбудсмана и жалбоподателите са били консултирани към коя институция да се обърнат за съдействие.

    За да бъде по-прозрачна в дейностите си, институцията на омбудсмана на Република България подготвя достъпен публичен регистър на постъпилите жалби, а регулярното публично оповестяване на регистрираните сигнали ще стане практика.