Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

2 418 граждани са потърсили помощ от омбудсмана на Република България

2 418 граждани са потърсили помощ от омбудсмана на Република България

06 октомври 2006 г.

    За цялата 2005 г. общият брой постъпили     жалби и сигнали е 558, докато за периода 1 януари – 3 октомври 2006 г. те са три пъти повече - 1860. До октомври функциониращата от началото на 2006 г. приемна на институцията е била посетена от близо 3000 души, от които 878 са подали жалби, 1769 са потърсили консултация, а останалите са поискали справки.

    Големият брой на постъпили жалби е сигнал за недостатъчно добрите отношения между администрацията и гражданите и продължаващите нарушения на гражданските права и свободи от страна на държавни или общински институции. Този факт красноречиво определя и необходимостта от институцията на омбудсмана у нас.

    Тенденцията за прогресивно нарастване броя на получените жалби, с които граждани търсят съдействието на омбудсмана на Република България за разрешаването на редица проблеми, е пряка последица от популяризирането на дейността и обществената роля на институцията омбудсман в България, както и от получилите широк отзвук случаи на конкретни индивидуални оплаквания на граждани от администрацията, разрешени със съдействието на Гиньо Ганев и неговия екип.

    Успешната намеса на институцията при разрешаването както на множество индивидуални случаи, така и на случаи, засягащи правата на широк кръг граждани, допринася за утвърждаване на нейната дейност като ефикасен извънсъдебен способ за решаване на спорове между гражданите и администрацията.

    В 97.0 % от случаите омбудсманът е предприел действия по конкретните проблеми, като ги е решил, дал е съвети и насоки или е поискал допълнителна информация и ги проучва, търсейки начини за тяхното разрешаване.

    Според предприетите действия, конкретните жалби се разпределят както следва:
    жалби и сигнали, по които проверката е приключила – 42.3 %
    жалби и сигнали в процес на проверка – 54.7 %
    жалби и сигнали, по които проверката не е открита – 3.0 %. (т.е. жалбите още не са обработени и разпределени по експертните екипи)
    Според предмета на оплакването, жалбите се разпределят в категориите:
    проблеми със собствеността, включително териториалното и селищно устройство и възстановяването на земеделските земи и гори – 35 %;
    социални дейности, включително обществено осигуряване и обезщетения, трудови права и заетост, права на хора с увреждания; социално подпомагане - 20 %;
    предоставяне на обществени услуги - 12 %;
    административно обслужване – 7.14 %;
    дискриминация, равни възможности, граждански и политически права - 6 %;
    обществен ред и сигурност - 4 %;
    неизпълнени съдебни решения – 3.2%
    здравеопазване - 2 %;
    други – 11.6 %

    Според допустимостта на жалбите, 73 от случаите, което е 3.02% от общия брой жалби и сигнали, са извън правомощията на омбудсмана и жалбоподателите са били консултирани към коя институция да се обърнат за съдействие.

    За да бъде по-прозрачна в дейностите си, институцията на омбудсмана на Република България подготвя достъпен публичен регистър на постъпилите жалби, а регулярното публично оповестяване на регистрираните сигнали ще стане практика.