Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев свика заседание на Консултативния съвет по конституционни въпроси

Гиньо Ганев свика заседание на Консултативния съвет по конституционни въпроси

София, 26 ноември 2008 г.


Гиньо Ганев свика заседание на Консултативния съвет по конституционни въпроси при омбудсмана по повод проблемите, свързани с новия Закон за енергийната ефективност, който въвежда редица задължения, ограничения и имуществени тежести за гражданите.

В заседанието участваха изтъкнати правници и конституционалисти, сред които Неделчо Беронов, Александър Джеров, Димитър Гочев, Траян Марковски, Асен Дюлгеров, Георги Гатев, Иван Груйкин, Емил Георгиев и др.

Своите позиции представиха и народните представители от парламентарната Комисия по енергетика – Иван Гризанов (БСП), Деница Димитрова (НДСВ), Иван Иванов (ДСБ), Йордан Костадинов (БНД).

Становище изразиха и председателя на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков, представители на Българската стопанска камара и на фирмите за обследване на енергийната ефективност, както и експерти на омбудсмана.

Общо беше мнението, че внесеният от Министерския съвет законопроект в своя първоначален вид е съответствал в голяма степен на изискванията на европейските директиви. Непосредствено преди окончателното му гласуване обаче отделни депутати с неясни мотиви са внесли предложения, които напълно са изопачили неговата философия.

Обстойният анализ, който направиха участниците в заседанието показа, че отпадането на разпоредбата, според която на задължително сертифициране за енергийна ефективност подлежат само обществено обслужващите сгради, които са държавна и общинска собственост, е в разрез с духа и конкретните изисквания на Директива 2002/91/ЕС.

В тази насока, бяха изложени редица обосновани критики към приетия текст, с който се предвижда, че всички сгради над 1000 кв.м. трябва да бъдат сертифицирани, както и срещу произтичащите от това тежести и обременяване на собствениците на жилища с немалки разходи за обследвания за енергийна ефективност и с множество други ангажименти, като например назначаване на енергийни мениджъри на жилищните сгради, водене на дневници, изпълнение на индикативни цели и пр.

Според участниците в Консултативния съвет, особено съществени възражения от конституционно гледище предизвиква чл. 21 от закона. С него се предвижда при продажба на сграда или на части от нея продавачът да предоставя на купувача оригинала на сертификата за енергийни характеристики на сградата. С други думи, представянето на този документ става част от документите, които съпътстват нотариалното изповядване на сделката. Това изискване, според юристите, ограничава правото на разпореждане на всеки собственик. С него се накърнява принципа на неприкосновеност на частната собственост, установен от Конституцията, тъй като въведеното ограничение очевидно не се налага от някакъв друг конституционно защитен интерес или права, което би оправдало въвеждането му.

Изтъкнати бяха и редица съображения за липсата на пазарни стимули за въвеждане на мерките за енергийна ефективност, които са част от философията на европейските норми в тази област.

Посочи се, също така, че в този си вид законът е практически неприложим и е в състояние да компрометира усилията за повишаване на енергийната ефективност в България.

В заключение, омбудсманът Гиньо Ганев подчерта, че ще отправи законодателна препоръка до председателя на Народното събрание и мотивирано становище до Министерския съвет за необходимостта от незабавна промяна в закона и отпадане на задължението за сертифициране на всички сгради над 1000 кв. Наред с това, той подчерта, че ако тези промени не бъдат приети в най-кратък срок, въпросът ще бъде отнесен до Конституционния съд.