Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев депозира в НС позицията си по Законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ

София, 19 декември 2008 г.


Омбудсманът на Република България депозира в Народното събрание своята позиция относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Становището на омбудсмана е по повод многобройните жалби на граждани, свързани с възстановяването на собствеността върху земеделските земи.

Според действащата нормативна уредба общините имат временно ограничение до 12.02.2012 г. за разпореждане със земите от остатъчния поземлен фонд като гаранция за признатите, но невъзстановени права на собствениците.

С предложените изменения в законопроекта, общинският съвет с квалифицирано мнозинство може да разреши сключването на предварителни договори; издаване на удостоверения във връзка с обстоятелствена проверка; сключване на договори за наем и аренда за съответен срок и продажба.

Гиньо Ганев счита, че тази промяна ще доведе до нарушаване правата на собствениците с признато, но невъзстановено право върху земеделски земи или претендиращи права върху земеделски земи, които са в процес на признаване. С възможността за извършване на разпореждане със земите от остатъчния поземлен фонд се създава реална опасност гражданите да не могат да си възстановят собствеността, а също така би довело до неизпълнение на влезли в сила съдебни решения, с които им е признато право на собственост.

Омбудсманът препоръчва да се запази досегашната уредба на чл. 19 от ЗСПЗЗ с ограничителния режим до 12.02.2012 г. за извършване на разпоредителни сделки със земите от остатъчния фонд. Предлага също така да се допусне служебна процедура при настаняване на имотите на собствениците с признато право на собственост в съществуващи стари реални граници. Същите имоти да се разполагат в картата на възстановената собственост съгласно решенията на общинската служба по земеделие в същата местност върху незаетите места без да се спазва предишната им форма. Тази възможност е предвидена и досега в чл. 18 б, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, но се изискваше присъствието на не по-малко от 50 на сто от собствениците или на техните наследници.