Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът следи за изпълнението на препоръките за спазване на законодателството при добива на подземни богатства

София, 20 януари 2009 г.

Още през 2007 г., по сигнал на жители на с. Студена за действащи законни и незаконни кариери в землището на селото и нанесени трайни вреди на околната среда, омбудсманът на Република България предприе проверка. Тази проверка омбудсманът не извърши сам. Създадена беше междуведомствена работна група, предприеха се срещи с експерти, представители на министерства, местната власт, контролни органи и органи на реда и сигурността за търсене на спешен изход от кризата с незаконния добив на инертни материали в района.

Омбудсманът оцени като проява на лоша администрация липсата на координация в действията на отговорните институции, нееднозначното прилагане на законодателството, проявите на слабост при прилагане на нормативната уредба.

Затова с особено внимание извършва своите проверки в тази област и следи дейностите на отговорните институции за защита на околната среда и гарантиране на спазването на законите.

Тук се публикува отговорът на омбудсмана до г-н Цоцорков – председател на Минно – геоложката камара, по повод дадено интервю във вестник Дневник, тъй като въпросът има принципен характер.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИННО-ГЕОЛОЖКАТА КАМАРА

Г-Н ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ
УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОЦОРКОВ,

Във връзка с Вашето интервю, дадено пред вестник Дневник от 9 януари 2009 г., бих искал да изразя моето несъгласие с изразеното от Вас мнение за проявата на търпимост от страна на отговорните институции, като визирате и омбудсмана на Република България, към незаконния добив на инертни материали в страната.
Както знаете, предвид своите правомощия, омбудсманът на Република България по повод на свои проверки е отправял препоръки за спазване на законодателството при добива на подземни богатства и внимателно наблюдава изпълнението им. Тази ангажираност на омбудсмана, оценена и от Вас в изпратените до омбудсмана благодарствени писма за активни действия във връзка с незаконния добив край село Студена и предприетата проверка в Благоевградска област, дава своите резултати.
Бих искал да подчертая отново, че след намесата на омбудсмана по повод постъпил сигнал от граждански комитет „Да спасим село Студена”, във връзка с кариерите за инертни материали в землището на селото, се постигна резултат в преустановяването на незаконния добив, засили се контролът в района, образуваха са досъдебни производства за незаконен добив, възложи се извършването на ревизии за установяване на данъчни или осигурителни задължения на всички лица добивали или добиващи инертни материали в района на с. Студена и т. н. Омбудсманът на Република България се обърна и към министър-председателя на Република България с предложения за промени в Закона за подземните богатства и Закона за концесиите, преобладаващата част от които бяха взети предвид.
Освен това, както Вие добре сте информиран, по повод на постъпилия от Вас сигнал във връзка с нерегламентирания добив на скално облицовъчни материали в Благоевградска област се предприе проверка на място, съвместно с експерти на държавно и местно ниво и се проведе една изключително полезна среща, на която се обсъдиха проблемите в района и се поеха конкретни ангажименти. След направените констатации омбудсманът продължи да наблюдава действията на отговорните институции и отчита напредък по процедурите за отдаване на концесия в конкретни случаи. В същото време е очевидна необходимостта от продължаване на усилията за намиране на по-ефективни форми за включване на органите на местно самоуправление в процеса на предоставяне на концесии и опазване на околната среда във връзка с постигане на устойчиво развитие на регионите. Ето защо се подготвя нова среща при омбудсмана между представители на ангажираните с добива на подземни богатства институции, местната власт, сдружения и концесионери.
Във връзка със законодателната инициатива на омбудсмана трябва да имате предвид, че до омбудсмана постъпват множество предложения за промени в законодателството, в това число и изпратените от Вас, като например предложението за вземане на решения за проучване и добив на някои подземни богатства на по-ниско ниво. Омбудсманът се отнася с изключително внимание към всички предложения, извършват се проучвания и се обсъждат с изтъкнати юристи, но не е реалистично да се очаква всички те да бъдат приети, което Вие, убеден съм, споделяте. Важното е, че своята позиция омбудсманът изработва задълбочено и прозрачно, в защита на обществения интерес.
С уважение,
Гиньо Ганев