Омбудсманът Диана Ковачева ще говори пред ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените

От днес, 17 февруари 2020 г., до 19 февруари 2020 г. омбудсманът Диана Ковачева ще бъде в Женева за участие в 75-ата сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев представи в Народното събрание Годишния доклад за 2008 г.


София, 15 април 2009 г.

На съвместно заседание днес парламентарните комисии по правата на човека и вероизповеданията, местното самоуправление, регионална политика и благоустройство, гражданско общество и медии и по въпросите на държавната администрация обсъдиха Доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г., озаглавен „Справедливостта е душата на добрата администрация”, представен от Гиньо Ганев.

Това е четвъртият годишен доклад, с който омбудсманът се обръща към Народното събрание. Както и досега, този доклад няма само отчетен характер. По своя обществен и правен смисъл това е акт на омбудсмана, с който той поставя на вниманието на върховния законодателен орган проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк обществен интерес. Заедно с това, в този акт се сочат и конкретни прояви на лоша администрация или пък добри практики, които трябва – и едните, и другите - да се имат предвид от органите на властта.

Гиньо Ганев представи пълен отчет на работата с индивидуални жалби. Посочи и примери на лоша администрация, както и много други, при които усилията на омбудсмана са били решаващи за уреждането на споровете на гражданите с административните органи.

Общият брой жалби и сигнали, получени от омбудсмана през 2008 г. е 2405. По-голямата част от тях – 52%, са постъпили по пощата, 25% са подадени лично, а 23% - по интернет. Най-много постъпили жалби има от областите София-град, Пловдив и Варна. Най-честите сигнали за нарушения са по въпроси, които са свързани с устройството на територията и проблеми на собствеността - 23% от всички оплаквания. На второ място са въпросите, които са свързани с обществените услуги – от топлофикация тук са преобладаващата част. На трета позиция това са социалните дейности, които са свързани с различни аспекти от социалните права на гражданите, в това число пенсии обезщетения, трудови права, за които се говори, и във връзка с корпоративната социална отговорност. До 31 декември 2008 г. постъпилите жалби и сигнали в институцията на омбудсмана са 8836. По 87% от тях администрацията на омбудсмана се е произнесла, като е решен проблемът, давани са съвети или насоки за по-нататъчни действия.

Всичко това сочи, че и през 2008 г. институцията се утвърждава като активен фактор за защитата на правата на гражданите и като действен застъпник за подобряване на административните практики.

Анализът на цялостната дейност на омбудсмана през 2008 г., на поставените пред него граждански проблеми и оплаквания, както и на резултатите от неговите проверки и препоръки, очертават редица сфери на държавния живот, в които има необходимост от корекции и даже реформи, така че да се гарантират пълноценно правата и свободите на гражданите.

Омбудсманът акцентира, че трябва да се направи още много, за да стане по-ефикасен гражданският контрол върху МВР и службите за сигурност. „Липсата на прозрачност при разходването на бюджета за подслушване и разузнаване е сред основните критики в доклада за 2008 г. Бюджетът на МВР трябва да стане публично достояние, а борбата с организираната престъпност, с тероризма и въобще съображенията за национална сигурност трябва да са подчинени на опазването на гражданските права”, заяви Гиньо Ганев.

В доклада е подчертана необходимостта от управленски или нормативни решения и действия от органите на властта, насочени към преодоляване на проблеми, свързани с правото на доброто управление в общините; правата на пациентите; правата на потребителите на обществени услуги; правото на гражданите на чиста околна среда; проблемите на млекопроизводителите и др.

Докладът и анализът на омбудсмана показват, че гражданите все по-ясно предявяват искания към администрацията за компетентно, справедливо и бързо разглеждане и удовлетворяване на оправдано повдигнатите от тях въпроси.

Парламентарните комисии подкрепиха разбирането, застъпено в доклада на омбудсмана, че най-същественото изискване на доброто управление е да се откриват и използват пътища за участие на гражданите във вземането на обществено-политическите решения.

Депутатите споделиха и констатацията, че цялата скала на управлението е в дълг към правото на хората да бъдат включвани в обсъждането, вземането и прилагането на действията и актовете на органите и техните администрации. Изискването за пълна публичност и отчетност на централната и местната власт изисква от тях да държат винаги отворени вратите си за непосредствения и активен контрол на гражданите.

След обстойна дискусия, парламентарните комисии по правата на човека и вероизповеданията, местното самоуправление, регионална политика и благоустройство, гражданско общество и медии и по въпросите на държавната администрация единодушно приеха за сведение Отчета на омбудсмана на Република България за 2008 г.