Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев представи в Народното събрание Годишния доклад за 2008 г.


София, 15 април 2009 г.

На съвместно заседание днес парламентарните комисии по правата на човека и вероизповеданията, местното самоуправление, регионална политика и благоустройство, гражданско общество и медии и по въпросите на държавната администрация обсъдиха Доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г., озаглавен „Справедливостта е душата на добрата администрация”, представен от Гиньо Ганев.

Това е четвъртият годишен доклад, с който омбудсманът се обръща към Народното събрание. Както и досега, този доклад няма само отчетен характер. По своя обществен и правен смисъл това е акт на омбудсмана, с който той поставя на вниманието на върховния законодателен орган проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк обществен интерес. Заедно с това, в този акт се сочат и конкретни прояви на лоша администрация или пък добри практики, които трябва – и едните, и другите - да се имат предвид от органите на властта.

Гиньо Ганев представи пълен отчет на работата с индивидуални жалби. Посочи и примери на лоша администрация, както и много други, при които усилията на омбудсмана са били решаващи за уреждането на споровете на гражданите с административните органи.

Общият брой жалби и сигнали, получени от омбудсмана през 2008 г. е 2405. По-голямата част от тях – 52%, са постъпили по пощата, 25% са подадени лично, а 23% - по интернет. Най-много постъпили жалби има от областите София-град, Пловдив и Варна. Най-честите сигнали за нарушения са по въпроси, които са свързани с устройството на територията и проблеми на собствеността - 23% от всички оплаквания. На второ място са въпросите, които са свързани с обществените услуги – от топлофикация тук са преобладаващата част. На трета позиция това са социалните дейности, които са свързани с различни аспекти от социалните права на гражданите, в това число пенсии обезщетения, трудови права, за които се говори, и във връзка с корпоративната социална отговорност. До 31 декември 2008 г. постъпилите жалби и сигнали в институцията на омбудсмана са 8836. По 87% от тях администрацията на омбудсмана се е произнесла, като е решен проблемът, давани са съвети или насоки за по-нататъчни действия.

Всичко това сочи, че и през 2008 г. институцията се утвърждава като активен фактор за защитата на правата на гражданите и като действен застъпник за подобряване на административните практики.

Анализът на цялостната дейност на омбудсмана през 2008 г., на поставените пред него граждански проблеми и оплаквания, както и на резултатите от неговите проверки и препоръки, очертават редица сфери на държавния живот, в които има необходимост от корекции и даже реформи, така че да се гарантират пълноценно правата и свободите на гражданите.

Омбудсманът акцентира, че трябва да се направи още много, за да стане по-ефикасен гражданският контрол върху МВР и службите за сигурност. „Липсата на прозрачност при разходването на бюджета за подслушване и разузнаване е сред основните критики в доклада за 2008 г. Бюджетът на МВР трябва да стане публично достояние, а борбата с организираната престъпност, с тероризма и въобще съображенията за национална сигурност трябва да са подчинени на опазването на гражданските права”, заяви Гиньо Ганев.

В доклада е подчертана необходимостта от управленски или нормативни решения и действия от органите на властта, насочени към преодоляване на проблеми, свързани с правото на доброто управление в общините; правата на пациентите; правата на потребителите на обществени услуги; правото на гражданите на чиста околна среда; проблемите на млекопроизводителите и др.

Докладът и анализът на омбудсмана показват, че гражданите все по-ясно предявяват искания към администрацията за компетентно, справедливо и бързо разглеждане и удовлетворяване на оправдано повдигнатите от тях въпроси.

Парламентарните комисии подкрепиха разбирането, застъпено в доклада на омбудсмана, че най-същественото изискване на доброто управление е да се откриват и използват пътища за участие на гражданите във вземането на обществено-политическите решения.

Депутатите споделиха и констатацията, че цялата скала на управлението е в дълг към правото на хората да бъдат включвани в обсъждането, вземането и прилагането на действията и актовете на органите и техните администрации. Изискването за пълна публичност и отчетност на централната и местната власт изисква от тях да държат винаги отворени вратите си за непосредствения и активен контрол на гражданите.

След обстойна дискусия, парламентарните комисии по правата на човека и вероизповеданията, местното самоуправление, регионална политика и благоустройство, гражданско общество и медии и по въпросите на държавната администрация единодушно приеха за сведение Отчета на омбудсмана на Република България за 2008 г.