16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът атакува пред КС текстове от Закона за семейните помощи за деца

Омбудсманът атакува пред КС текстове от Закона за семейните помощи за деца
гр. София, 11 февруари 2013 г.

Националният омбудсман сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност по отношение на думата „жив” в разпоредбите на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), с които се нарушават правата на гражданите.В чл. 7 от ЗСПД се урежда предоставянето на месечни помощи
за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Според ал. 1, ако детето отговаря на изчерпателно изброените в текста условия, помощите се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на определения в закона. Съгласно атакуваната норма на чл. 7, ал. 9 от ЗСПД за деца с един жив родител тази помощ се предоставя независимо от дохода на семейството, при условие че детето отговаря на посочените условия. Аналогични на чл. 7, ал. 9 са разпоредбите на чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от ЗСПД, като те съответно са свързани с месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година и с еднократна целева помощ за записване на дете в първи клас.


С всички атакувани текстове се уреждат изключения от принципа, според който помощи се отпускат само ако доходът на член на семейство е под определения в закона, като се дава възможност на преживелия родител да получава съответните семейни помощи независимо от дохода му. В искането на омбудсмана пише: „Целта на законодателя да подпомогне отглеждането на дете от един родител е в съответствие с чл. 47, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ), съгласно който отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. С атакуваните разпоредби обаче на практика се създава привилегия само за преживелия родител и се поставят в неравностойно положение другите родители, респективно осиновители, които са в идентично положение и по някакви причини също отглеждат сами децата си. Например в случаите на самотен родител, респективно осиновител, детето се отглежда само от един родител. С думата „жив” в атакуваните текстове се нарушава принципът за равенство пред закона, прогласен в чл. 6, ал. 2 от КРБ”. Константин Пенчев напомня, че равенството означава равнопоставеност на гражданите пред закона и задължение за еднаквото им третиране в идентична ситуация от държавната власт. Той е категоричен, че с атакуваните разпоредби се дискриминират родители, които (макар и поради други причини) са в подобна житейска ситуация като преживелия родител и отглеждат сами децата си.


Националният омбудсман е и омбудсман на децата. Затова в искането си до Конституционния съд той отделя специално внимание на факта, че с атакуваната законова уредба се засягат правата и на децата, тъй като дете, отглеждано от един родител, в една ситуация ще може да получи по-добри грижи, с оглед предвидените помощи за преживелия съпруг, отколкото дете в сходна ситуация, отглеждано от самотен родител или осиновител. „Този подход не съответства на принципите, заложени в чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето” – категоричен е Константин Пенчев. Той цитира нормата на чл. 2 от конвенцията, според която държавите зачитат и осигуряват предвидените в този международен акт права на всяко дете в пределите на своята юрисдикция, без каквато и да е дискриминация на детето или на неговите родители или законни настойници.