Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати на председателя на Народното събрание и на президента на Република България проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Омбудсманът изпрати на председателя на Народното събрание и на президента на Република България проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
гр. София, 25 февруари 2013 г.

По повод на създалата се обстановка на гражданско недоволство в страната, след проведени срещи с някои от протестиращите граждани, а и базирайки се на получените в институцията жалби, националният омбудсман изпрати на председателя на Народното събрание и на президента на Република България (за сведение) предложение на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. В проекта, който може да бъде използван за основа на обсъжданията в парламента, са включени най-наложителните искания на гражданите за законодателни промени в тази област.

Омбудсманът предлага промяна в състава на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) – от седем на девет членове. Според текстовете на проекта председателят и четирима от членовете на ДКЕВР се избират и освобождават с решение на Министерския съвет, а четирима от членовете се предлагат от граждански организации и се избират от Министерския съвет. Изискванията за образователен ценз не се прилагат за членовете от гражданската квота. В проекта е разписано комисията да може да взема решения, ако на заседанието присъстват не по-малко от двама от членовете, предложени от гражданските организации.


По отношение на електроенергията, Константин Пенчев предлага промяна на текст в закона, свързан с т. нар. зелена енергия. Според проекта от крайните клиенти трябва да се заплаща само съответна част, а не всички разходи за преференциалните цени на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Мотивите на омбудсмана са, че действащата редакция не е ясна и създава предпоставка да се прехвърли задължението на държавата за стимулиране на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници изцяло към крайния потребител. Освен изкупуване на преференциални цени съществуват и други способи за стимулиране, които държавата може да приложи.


Във връзка с проблемите на гражданите, свързани с доставчиците на топлинна енергия, омбудсманът предлага законови промени, регламентиращи сключване на индивидуални договори с топлофикация; отпадане на посредниците при дяловото разпределение и отчитане; възможност за физическо отделяне на отоплителните уреди след писмено уведомяване на топлопреносното предприятие; отпадане на задължението за плащане на сградна инсталация, ако топлоподаването към отоплителните тела в имота е прекратено.