Омбудсманът поздрави депутатите, изпрати им топ проблемите на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до депутатите от 47-ото Народно събрание, в което подробно ги запознава с топ проблемите, които гражданите поставят в своите жалби. През настоящата година близо 60 000 души са потърсили подкрепа във връзка със свой проблем, а над 13 000 са изпратили сигнали до институцията на обществения посредник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът призова банките да потърсят гъвкави и справедливи механизми за събиране на вземанията си, за да не се застрашава физическото оцеляване на длъжниците

Омбудсманът призова банките да потърсят гъвкави и справедливи механизми за събиране на вземанията си, за да не се застрашава физическото оцеляване на длъжниците
гр. София, 18 април 2013 г.

Националният омбудсман изпрати писмо до Асоциацията на банките в България по повод на нарастващия брой на оплакванията на гражданите, които се намират в затруднено положение, в резултат на невъзможността да погасяват задълженията си по банкови кредити. 

Константин Пенчев призовава да бъдат потърсени гъвкави и справедливи механизми за събиране на вземанията на банките, които да са съобразени с финансовите възможности на длъжниците, без да се достига до накърняване на правата им и застрашаване на физическото им оцеляване. Той споделя в писмото, че в много от жалбите хората заявяват желанието си да бъдат изрядни в отношенията си с банките, но трудно намират начин да се справят със ситуацията. Хората се обръщат към него с молба за помощ, както и с искане да бъдат подкрепени за постигане на съразмерно с техните доходи изпълнение на задълженията им. Търсят опора и надежда за оцеляване и очакват от омбудсмана справедливо разрешаване на конкретния им казус. 

„Констатирам, че в преобладаващия брой от оплакванията, изпратени до омбудсмана, банките предприемат действия за събиране на вземанията си, като принудителното изпълнение се насочва към несеквестируемите вещи и доходи на длъжниците, в това число и спрямо получаваните от тях социални помощи и единствени жилища, което буди силна тревога” – пише общественият защитник. Той уточнява, че е запознат с приетите от Асоциацията на банките в България принципи, заложени в Етичния кодекс, с участието на банките в различни дарителски кампании и с осъществяваните от тях инициативи за сътрудничество с групите в неравностойно социално положение. Константин Пенчев предлага в рамките на поетите ангажименти за социална отговорност да се обмислят механизми за подкрепа на затруднени лица, които нямат обективна възможност да погасяват задълженията си към банките, чрез включването им в някои от социално насочените инициативи.

В писмото пише още: „Вероятно споделяте убеждението ми, че при тежкото икономическо положение в страната, непрекъснато нарастващата безработица и социално напрежение трябва да се увеличат проявите на социална отговорност, да се показва повече човещина, като се подхожда индивидуално към всеки случай, тъй като в кризата има драматични ситуации”.


Константин Пенчев информира ръководството на Асоциацията на банките в България, че по повод на високата тревожност в сигналите на жалбоподателите в Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2012 г., внесен в Народното събрание, е изложил изводи и препоръки относно някои аспекти във взаимоотношенията между потребителите и доставчиците на финансови услуги.