Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът атакува пред КС текст от Закона за лова и опазване на дивеча, регламентиращ двойно заплащане за една и съща услуга

Омбудсманът атакува пред КС текст от Закона за лова и опазване на дивеча, регламентиращ двойно заплащане за една и съща услуга
гр. София, 30 април 2013 г.

Националният омбудсман сезира Конституционния съд (КС) с искане за установяване на противоконституционност на чл.
28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), с който се нарушават правата на гражданите. Съгласно атакувания текст за извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов се заплаща такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, която постъпва в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. В искането на Константин Пенчев пише: „С разпоредбата на практика се въвежда още една такса за извършването на една и съща услуга. До този извод води чл. 28, ал. 2 от ЗЛОД, според който за издаване и за заверка на билети за лов се заплащат такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, т. е. съгласно чл. 28, ал. 2 от закона гражданите плащат такса за издаване и за заверка на билети за лов, а според чл. 28, ал. 5 заплащат такса за извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов. Недопустимо е държавата да събира няколко пъти такса за извършване на една и съща услуга на гражданите”.

Омбудсманът пише, че от чл. 28, ал. 5 от ЗЛОД не става ясно дали има разлика между заверка на билет за лов и административната услуга заверка на билет за лов например и кое налага гражданите да заплащат два пъти такса за извършването реално на една услуга. Единственото уточнение е, че таксите по чл. 28, ал. 5 от ЗЛОД постъпват в бюджета на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. Подобен подход за попълване на бюджета на съответните държавни стопанства за сметка на гражданите, чрез мултиплициране на таксите за извършване на една и съща услуга, освен че е непропорционален, граничи с произвол от страна на държавата и е несъвместим с Конституцията на Република България (КРБ). Константин Пенчев твърди, че с тази уредба се нарушава чл. 4, ал. 1 от КРБ, според който Република България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната. Омбудсманът е категоричен, че разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, която въвежда още веднъж такса за извършване на услугите по издаване и заверка на билети за лов, нарушава принципа на правовата държава, който изисква наличието на ред и правила, съобразени с Конституцията, при упражняването на властта, както и законодателят да бъде последователен, предвидим и да не допуска създаването на противоречива правна уредба, която да поставя в положение на несигурност гражданите.