Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът внесе в парламента Доклад за правата на потребителите

Омбудсманът внесе в парламента Доклад за правата на потребителите
 гр. София, 21 май 2013 г.

В деня на провеждането на първото заседание на 42-то Народно събрание – 21 май 2013 г., Константин Пенчев внесе в парламента Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана на Република България.


Документът съдържа анализ на състоянието на защитата на правата на гражданите в отношенията потребители – монополи. Константин Пенчев акцентира върху наличието на текстове в различни нормативни актове, водещи до неравнопоставеност между гражданите и доставчиците на топлоенергия, електроенергия, вода, телефонни услуги. В доклада място е отделено и на проблемите на хората, ползващи финансови услуги, отбелязано е и несправедливото определяне на таксата за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”.


Правата на потребителите на обществени услуги през последните години неизменно са във фокуса на вниманието на омбудсмана на Република България. Причината за това е големият брой на жалбите на потребители, които през последните години трайно са на първо място сред всички постъпващи оплаквания в институцията. В жалбите си до омбудсмана хората ясно изразяват недоволството си от неразбирането на проблемите им, липсата на подкрепа от регулаторните органи, както и от органите на изпълнителната власт.


 Освен от нарастващия брой на жалбите на потребителите – от началото на 2013 г. са постъпили 980 такива оплаквания, което е почти двойно увеличение спрямо същия период на 2012 г., изготвянето на този доклад е продиктувано и от ангажимента, поет от Константин Пенчев пред инициативните комитети, провели среща в гр. Сливен на 23.02.2013 г. През март 2013 г. в писмо, изпратено до обществения защитник, протестиращите граждани настояха „омбудсманът да поеме ангажимент да се направи цялостен преглед на отношенията – от една страна, на потребителите, и от друга страна – на монополите и доставчиците на финансови услуги, които разполагат със законодателни и процедурни привилегии, с оглед постигане равнопоставеност”.


Според чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана общественият защитник внася до 31 март всяка година ежегоден доклад за своята дейност в Народното събрание. В ал. 4 на чл. 22 е регламентирана възможността по своя инициатива омбудсманът да изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика. За първи път в историята на институцията общественият защитник внася подобен документ в парламента.


Пълният текст на доклада е публикуван в страницата на институцията на омбудсмана (http://www.ombudsman.bg/reports/2531#middleWrapper).