Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати на КЗК и НАП препоръки, свързани с дейността на „Софийска вода” АД

Омбудсманът изпрати на КЗК и НАП препоръки, свързани с дейността на „Софийска вода” АД
гр. София, 04 декември 2013 г.

Националният омбудсман изпрати писмо до председателя на Комисията за защита на конкуренцията с настояване да бъде извършена проверка, при която да се установи дали е спазена забраната за злоупотреба с господстващо или монополно положение от страна на „Софийска вода” АД. Константин Пенчев констатира, че правото на клиентите на дружеството на защита на икономическите им интереси е нарушено по отношение на вмененото на потребителите задължение да заплащат лихви върху прогнозно определени количества потребена вода, без отчет на средство за търговско измерване.В рамките на извършената от омбудсмана проверка по въпроса, в защита на своите действия от „Софийска вода” АД се позовават на нормата на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, според която „при неспазване на сроковете за плащане на изразходваното количество вода, определени в общите условия и договорите, се заплаща законна лихва по реда на чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите”, както и на чл. 42 от общите условия на дружеството, който гласи, че „при неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потребителят дължи на ВиК оператора обезщетение в размер на законната лихва”. В писмото си до КЗК омбудсманът е категоричен, че цитираните разпоредби по никакъв начин не кореспондират с тезата, защитавана от дружеството. „Напротив, точно обратното: „изразходваното количество вода” и „ползваните услуги” означават само едно – реално потребено количество вода, отчетено по водомера, не и служебно начислено количество вода при по-дълъг период на отчитане от един месец” – пише Константин Пенчев.


Омбудсманът изпрати писмо с настояване за проверка и до изпълнителния директор на Националната агенция по приходите по повод на друг проблем, свързан с дейността на „Софийска вода” АД. Експерти на обществения защитник са констатирали, че в касовите бележки, издавани от дружеството на потребителите за платени задължения, липсва информация за количеството използвана вода, за периода, за който е начислено задължението и за номера на фактурата, по която е извършено плащането. Омбудсманът напомня, че според Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства стоката или услугата трябва да се индивидуализира. Константин Пенчев е категоричен, че посочването само на „вода” не е достатъчно и не отговаря на императивното изискване за съдържанието на касовата бележка. Освен това, фактурата се издава веднага след приключване на периода, през който е предоставена услугата, а касовият бон се издава при плащане, не се прикачва към фактурата и няма как да бъде отнесен към нея. „Често касовите бонове са за една и съща заплатена сума, поради еднаквото прогнозно количество вода, което се плаща през съответните месеци. По този начин касовият бон не може да се ползва като безспорно доказателство за платена услуга за определен период при евентуална претенция от страна на дружеството” – пише омбудсманът. Според него „Софийска вода” АД, неспазвайки нормативните изисквания за съдържанието на фискалната касова бележка, нарушава правото на информация на абонатите си и прегражда пътя им на защита при евентуално възникване на спор за неплатени задължения.