Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча на МС премахване на диспропорцията при прилагането на различните методи на оценка към сходни по местоположение имоти, отчуждавани за една и съща държавна нужда

Омбудсманът препоръча на МС премахване на диспропорцията при прилагането на различните методи на оценка към сходни по местоположение имоти, отчуждавани за една и съща държавна нужда
 гр. София, 11 април 2014 г.

По повод на сигнал, свързан с отчуждителните процедури за изграждане на обект „Северна скоростна тангента” на територията на област София-град, засягащи 3000 собственици и 709 имота в софийските квартали „Требич”, „Илиянци”, „Бенковски”, „Враждебна”, „Малашевци” и „Орландовци”, националният омбудсман изпрати препоръка до министър-председателя на Република България. В писмото Константин Пенчев настоява Министерският съвет (МС) да отговори своевременно на очерталата се необходимост от мерки, включително нормативни промени, за премахване на диспропорцията при прилагането на различните методи на оценка към сходни по местоположение имоти, отчуждавани за една и съща държавна нужда.

Основните оплаквания на собствениците срещу процедурата по Решение № 811/21.12.2013 г. на МС са за неправилно определяне и прилагане на установените със Закона за държавната собственост (ЗДС) методи за оценка и на свързаните с тях законови определения на „равностойно парично обезщетение”, „пазарни цени”, „имоти, намиращи се в близост до отчуждавания” по § 1а от Допълнителните разпоредби на ЗДС. Жалбоподателите твърдят, че: при оценяването на имотите незаконосъобразно част от тях са определени като земеделски земи, а същевременно за данъчни цели се третират като имоти в урбанизирани територии; при изготвянето на подробния устройствен план не е разрешен проблемът с частите от имоти под минималната изискуема площ за оформянето на самостоятелни имоти; в решението на МС има имоти с неустановени собственици. Посочват и значителните разлики в оценките за различните квартали, въпреки сходното им местоположение.

След направена проверка от експертите на омбудсмана става ясно, че при оценката на имотите за землища „Орландовци” и „Враждебна” са използвани пазарни аналози и тя е изработена чрез осредняване на посочените в тях цени. Осреднената стойност е между 16 000 и 20 000 лв./дка. За землища „Бенковски”, „Илиянци”, „Требич” и „Малашевци” не са открити подходящи аналози. Оценката за земеделските земи е изготвена по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи и е между 400 и 1200 лв./дка. За засегнатите урегулирани имоти, поради липса на подходящи пазарни аналози, равностойното парично обезщетение е определено като удвоена данъчна оценка и е между 37 000 и 47 000 лв. Експертната оценка за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска територия в землището на кв. „Бенковски” е извършена по нормирани цени, тъй като в Службата по вписванията има вписани 22 бр. сделки за имоти с подобни характеристики, но от тях само една е между юридически лица и може да се ползва за пазарен аналог, което не позволява определянето на осреднена цена.

Основните положения на механизма за оценяване на отчуждаваните имоти, който допуска, при невъзможността да се определят пазарни аналози, да се прилагат нормативно установени методи на оценяване, са въведени през 2006 г. Целта е запълване на съществуващата законодателна празнота чрез дефиниране на понятието „равностойно парично обезщетение” по смисъла на чл. 32 от ЗДС и начина за оценка на имоти – частна собственост, които подлежат на принудително отчуждаване. Тази регламентация за оценяване на отчуждаваните имоти е призната за конституционосъобразна от Конституционния съд (КС) с решението по конституционно дело № 5/2006 г. „Смятам обаче, че това обстоятелство не е основание да се игнорират установените драстични разлики в цените на имотите в кварталите на гр. София, в резултат от прилагането на различните допустими от закона методи за оценка при отчуждаването” – пише омбудсманът. Според него така се създават предпоставки за неспазване на основното конституционно начало за равенство на всички граждани пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията). „От практиката по прилагането на действащата правна уредба на оценяването може да се заключи, че не е достатъчно гъвкава и не предлага варианти за избор, в интерес на собствениците на отчуждените имоти, позволяващи прилагането на принципа за съразмерност по чл. 6 от Административнопроцесуалния кодекс” – допълва Константин Пенчев.