16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът иска Инспекцията по труда да направи проверка за нарушаване на трудови права и в „Радомир Метал Индъстрийз” АД

Омбудсманът иска Инспекцията по труда да направи проверка за нарушаване на трудови права и в „Радомир Метал Индъстрийз” АД
 гр. София, 30 май 2014 г.

След като на 26 май 2014 г. омбудсманът настоя за проверка от Главната инспекция по труда в мините в Бобов дол, в институцията постъпи сигнал за нарушени права и на работещите в „Радомир Метал Индъстрийз” АД. Жалбоподателят посочва, че „купоните за храна се обменят само в магазина на работодателя”, разположен в административната сграда на дружеството. Магазинът не е бил снабдяван повече от месец и в момента се предлагат „минимални количества храна”. Търговският обект е с работно време, аналогично на това на работещите в производството, а работниците могат да закупуват стоки само в рамките на обедната почивка от 30 минути. В сигнала се твърди, че работещите имат нереализирани купони от месеци. В същото време в заведението за бързо хранене (лавка) в предприятието също липсват хранителни стоки, а други заведения за набавяне на храна няма. Според жалбоподателя на работещите се плащат суми, които не се отразяват във ведомостите за заплати, не се заплаща за положен извънреден труд, не се спазва работното време на работещи при намалено работно време поради вредни условия на труд, нередовно се предоставят „работно облекло, кисело мляко и вода”.

По повод на този сигнал Константин Пенчев изпрати препоръка до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” да бъде извършена проверка и да бъдат предприети всички необходими действия, които да гарантират правата на работещите в „Радомир Метал Индъстрийз” АД. Заради сериозните сигнали за нарушаване на трудовото законодателство националният омбудсман изпрати и писма до министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Съгласно чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната. Условията и редът, при които те се осигуряват, се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването (чл. 285, ал. 2 от КТ).


В писмата си до министрите омбудсманът пише: „В последните седмици в сигнали до мен и в материали в електронните и печатни медии се съдържат сериозни индикации, че работодатели нарушават разпоредбите на Кодекса на труда и Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Наредбата). По отношение на два конкретни случая сезирах Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” и очаквам изпълнителният директор на агенцията да ме уведоми за резултатите от проверките. Независимо от това, като компетентни органи съгласно чл. 285, ал. 2 от КТ и § 2 от Наредбата, моля да ми предоставите информация как се гарантира спазването на изискванията на Наредбата, има ли издадени указания по нейното прилагане, колко нарушения са установени и санкционирани през миналата година и в кои сектори”.