16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът излезе със становище за проблеми при преместването на деца с увреждания в центрове за настаняване от семеен тип

Омбудсманът излезе със становище за проблеми при преместването на деца с увреждания в центрове за настаняване от семеен тип
гр. София, 31 май 2014 г.

Константин Пенчев изпрати на министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването и председателя на Държавната агенция за закрила на детето „Становище на омбудсмана като Национален превантивен механизъм (НПМ) по отношение на установени проблеми при проверки на центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) при деца с увреждания”.

В становището пише, че след сигнали за проблеми в ЦНСТ – гр. Червен бряг, екип на НПМ е извършил внезапна проверка. Експертите на омбудсмана са установили, че в центъра са настанени 7 лица, навършили 18-годишна възраст, както и 2 деца – на 7 и на 13 години. Възрастовата разлика между най-малкия настанен и най-възрастния е 20 години. По време на проверката един от младежите е бил агресивен и е блъскал 7-годишното дете. По данни на служителите в ЦНСТ тези случаи са чести и тъй като персоналът е недостатъчен, трудно успява да овладее агресивното поведение на младежите. Друга констатация на екипа на НПМ е свързана с настанено в ЦНСТ дете от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) – с. Згалево, което е с тежка форма на епилепсия. По данни на директора на ЦНСТ се е налагала хоспитализация и няколкократно викане на „Спешна помощ”, поради невъзможност на екипа да се справи с епилептичните припадъци на детето. Това се налага и поради обстоятелството, че медицинският персонал е крайно недостатъчен за полагането на оптимална грижа за потребителите с увреждания – 1 медицинска сестра. Директорът на ЦНСТ е подал искане детето да бъде върнато в ДДМУИ – с. Згалево, тъй като там има 24 ч. медицинска грижа. В становището на омбудсмана пише, че подобни проблеми НПМ е констатирал при проверките на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – гр. Добрич, Дома за деца с увреждания – с. Крушари, ДМСГД – гр. Силистра, ЦНСТ в Търговище и Силистра.


            Констатациите на омбудсмана като НПМ са:


            1. В началото на 2014 г. Методическото ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца е променено на Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца и младежи. Тази промяна дава възможност за настаняване на деца и младежи в едно и също ЦНСТ. Смесването на деца и лица с увреждания води до много големи трудности при полагането на грижи за тях, включително и такива, свързани с половото им съзряване и с различните видове потребности.


            2. Потребителите не са подготвени в достатъчна степен за преместването им в ЦНСТ, което води до прояви на агресия към персонала и към другите потребители.


            3. При извършените проверки в ДДМУИ в гр. Кула, с. Гомотарци, гр. Берковица и в ДМСГД – гр. Плевен, НПМ констатира, че оценките на потребностите на децата с увреждания, извършени преди извеждането им с цел определяте на мястото, където те ще бъдат настанени, се променят непрекъснато. Това води до редица проблеми както при работата на служителите в дома, където е детето, така и на екипите на ЦНСТ, където ще бъде изведено то. Тъй като за децата с увреждания е необходима по-дълга подготовка преди преместването им, това води до психически и здравословни проблеми за самите деца.


            4. При проверките в различни ЦНСТ става ясно, че полаганите здравни грижи за деца с тежки увреждания не отговарят на потребностите на децата и с това пряко се застрашават здравето и животът им. През нощта в ЦНСТ няма медицински персонал и на децата, които са на постоянна терапия, медикаментите се дават от детегледачите. Обучението за работа с деца с увреждания на персонала в ЦНСТ е недостатъчно, което противоречи на Стандарт 5 от Методическото ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца и младежи и води до невъзможност да се реагира адекватно в кризисна ситуация и дори да се идентифицира такава.


            5. Съществува тенденция за връщане на деца от ЦНСТ в домовете, от които са били изведени. Екипът на НПМ смята, че е необходимо да има ясно заложени критерии и подход при извеждането на деца в алтернативни услуги. От особена важност е извършването на адекватна оценка на потребностите на децата и психосоматичното им състояние, много добра подготовка на персонала, който ще работи с тях, и изграждането на съпътстващи услуги (пътища, болници, рехабилитационни центрове, училища, трудотерапевтични и логопедични центрове и др.) преди извеждането на децата.