16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча закриване на социално-педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати

Омбудсманът препоръча закриване на социално-педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати
 гр. София, 04 юни 2014 г.

Националният омбудсман изпрати на министрите на образованието и науката, вътрешните работи и правосъдието, както и на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето „Доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването на правата на децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати в Република България”.

Във връзка с функциите на Национален превантивен механизъм (НПМ), които изпълнява омбудсманът, и на основание чл. 19, ал. 1, т. 9 от Закона за омбудсмана, установяващ специфичен ангажимент от страна на институцията по отношение на защитата на правата на децата, екипи на НПМ и отдел „Права на децата, хората с увреждания и дискриминация” са извършили проверки в социално-педагогическите интернати (СПИ) и възпитателните училища – интернати (ВУИ), като констатациите са отразени в документа.


В доклада Константин Пенчев напомня основополагащите принципи в международните актове, свързани с правата на децата: всяка форма на лишаване от свобода на деца трябва да бъде прилагана като „крайна мярка и за възможно най-кратък период от време”; висшият интерес на детето е отправна точка във всички действия, отнасящи се до децата; всяко дете, което е лишено от свобода трябва да бъде третирано хуманно, като се зачита неговото достойнство и се вземат предвид нуждите на лица на неговата възраст; дете, което е заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на наказателния закон, незабавно и пряко се информира за обвиненията срещу него. На фона на международните стандарти националният омбудсман анализира нормите от вътрешното ни законодателство, които не са в синхрон с тези принципи.


В доклада на омбудсмана се разглеждат профилът на настанените във ВУИ и СПИ деца и младежи; условията на живот в интернатите (определени в документа като унизителни); образованието на децата; отношението към тях и мерките за закрила; медицинското обслужване; административният и технически капацитет в интернатните институции.


Изводите, направени от националния омбудсман, са:


- Децата не трябва да се наказват за прояви, свързани с т. нар. статусни нарушения (бягства, скитничество, просия и др.), за които възрастните не носят наказателна отговорност. Реакцията спрямо тези нарушения трябва да е предмет на политиката в областта на грижите за детето, а не на санкциониращата система;


            - Влагането на ресурси (финансови, технически и човешки) в системата на ВУИ и СПИ е нецелесъобразно. Усилията на органите на властта трябва да са насочени изцяло към бързото закриване на тези институции и създаване на защитна социална система, включваща създаване на мрежа от услуги (интегрирани услуги и възпитателни, психо-социални и защитни мерки и механизми за подкрепа) по отношение на деца в конфликт със закона;


- Стратегическите цели, залегнали в Плана за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2013-2020) и в Пътната карта за изпълнение на Концепцията (2013-2014), са адекватни, но буди тревога изпълнението на дейностите за постигане на стратегическите цели.


Цитираните документи не предвиждат срокове за осъществяване на реформата и затова омбудсманът настоява да получи подробна информация за реализираните дейности по Проекта за закриване на СПИ и реформиране на ВУИ от отговорните институции, които са Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието (Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”), Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.