16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча на „Глобул” и „Мтел” да освободят хората със зрителни увреждания от такса за свързване с център за обслужване на клиенти

Омбудсманът препоръча на „Глобул” и „Мтел” да освободят хората със зрителни увреждания от такса за свързване с център за обслужване на клиенти
гр. София, 12 юни 2014 г.

В писма до изпълнителния директор на „Космо България Мобайл” ЕАД и управителя на „Мобилтел” ЕАД омбудсманът на Република България препоръча на мобилните оператори да не начисляват на хората със зрителни проблеми такси за свързване с центровете им за обслужване на клиенти. Препоръката е отправена след анализ на постъпили в институцията сигнали от граждани с такива увреждания.

Константин Пенчев пише: „Към настоящия момент възможните канали за получаване на информация относно телефонни услуги, сметки, включително и интернет пакети, са три: интернет страницата на съществуващите предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги; офисите на тези предприятия; свързване с оператор чрез мобилните устройства. При анализа на всяка една от възможностите се установява, че с оглед на характера на увреждането единственият сигурен и подходящ източник за хората с намалено и напълно загубено зрение остава свързването с оператор чрез мобилните устройства. Единствено чрез разговорите с оператор гражданите с увреждания могат да получат търсените от тях данни лично, без да им се налага да ползват асистентска подкрепа, без да трябва да полагат неимоверни усилия и да водят неравностойна битка със съществуващите архитектурни бариери, с недостъпния градски транспорт и съоръжения, за да достигнат до офисите на мобилните оператори. Единствено чрез гарантираната възможност безплатно да се свързват с оператор се задоволят потребностите на всички граждани със зрителни увреждания от достъпна информация, включително и на тези, които не разполагат с достъп до интернет, нямат знания и умения за ползването му, нямат и финансова възможност да закупят необходимите технологии, за да работят с него. Единствено чрез осигурения безплатен достъп до оператор абонатите със зрителни увреждания ще имат възможност да направят важна крачка по пътя си на успешна интеграция и да упражняват правата си по начина, предвиден в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и ратифицираната от Република България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), а именно – пълноценно и равноправно”.


Омбудсманът напомня за нормата на чл. 4, т. 7 от ЗИХУ, в която законодателят изрично е предвидил, че интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез достъпна информация. Същото изискване съществува и в чл. 21 от КПХУ, където е регламентирано, че  държавите страни следва да предприемат подходящи мерки за предоставяне на информация, предназначена за широката общественост, на хора с увреждания в достъпен за тях формат и посредством технологии, подходящи за различни видове увреждания, своевременно и без допълнителни разходи.