Омбудсманът Диана Ковачева до Националния съвет за хората с увреждания: Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът публикува годишния доклад за дейността си като Национален превантивен механизъм

Омбудсманът публикува годишния доклад за дейността си като Национален превантивен механизъм
 гр. София, 16 февруари 2015 г.
В рубриката „Национален превантивен механизъм” в страницата на омбудсмана в Интернет е публикуван Докладът на омбудсмана за дейността му през 2014 г. като Национален превантивен механизъм (http://www.ombudsman.bg/documents/NPM_Report_2014_FINAL.pdf).

През последните две години и половина омбудсманът като Национален превантивен механизъм (НПМ) успя да създаде вътрешна структура с капацитет ефективно да идентифицира рисковете, които могат да доведат до нарушаване на правата на човека, включващи изтезания или друго жестоко и нечовешко отношение или наказание в местата, където се намират лица, лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля.


Това е третият годишен доклад на омбудсмана на Република България като НПМ. Той съдържа обобщение на дейността на НПМ през 2014 г., анализ на условията в проверяваните обекти, изводи и препоръки за преодоляване на недостатъците в местата за лишаване от свобода, които са били посетени от НПМ през 2014 г. Докладът съдържа също и възможни решения на констатираните проблеми чрез изменения в нормативната среда.


Основна част от проверките през 2014 г. са тематични и насочени към вече инспектирани през 2012 и 2013 г. места, които НПМ определя като проблемни в своите доклади. През 2014 г. са проверени 100 обекта – териториални поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет; държавни психиатрични болници и центрове за психично здраве; институции, предоставящи социални и медико-социални услуги (домове за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища, възпитателни училища – интернати и социално-педагогически интернати, домове за деца с увреждания, домове за възрастни с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост); места за задържане към министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на правосъдието. Двадесет и пет от проверките са извършени с предизвестие, а останалите 75 проверки са направени внезапно в проверяваните обекти.