Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът иска ясно регламентиране на контрола върху базовите станции за комуникация

Омбудсманът иска ясно регламентиране на контрола върху базовите станции за комуникация
гр. София, 20 май 2015 г.

Константин Пенчев изпрати писмо до председателя на Народното събрание и до министър-председателя заради празноти в нормативната уредба по отношение на контрола върху базовите станции за комуникация. От години в институцията на омбудсмана постъпват жалби, в които водещ акцент са притесненията от негативното влияние на излъчваните от антенните системи електромагнитни полета върху здравето и живота на човека и липсата на контрол върху степента на електромагнитните лъчения. Хората се оплакват, че не се спазват хигиенно-защитните зони, като се допуска монтиране на съоръжения, предназначени да предават на високи мощности телефонен, телевизионен и интернет сигнали, в гъсто населени райони, в близост до детски градини, училища, детски площадки; антенните системи се поставят на близки разтояния една от друга и по няколко на една покривна площадка на жилищен блок, без да се отчита комплексното влияние на излъчваните от тях електромагнитни полета върху здравето на хората; при строеж на станции на покрив на жилищни сгради се изисква единствено съгласие от собствениците на постройката, без да е предвидена възможност за живеещите в сгради, непосредствено разположени до източника на лъчение, да изразят отношение. Гражданите споделят и притеснението си, че в Наредба № 9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти са регламентирани изрично само допустимите максимални мощности електромагнитни лъчения, но не и отстоянието на антенната система от жилищните сгради.

В писмото си Константин Пенчев пише: „Напълно споделям тревогите на гражданите. Намирам, че те са абсолютно обективни и основателни. Смятам, че осигуряването на контрол върху степента на излъчване на електромагнитни вълни от уреди и съоръжения, които по своето основно предназначение излъчват, пренасят или трансформират електромагнитна енергия, е от изключително важно значение, тъй като тя може да въздейства неблагоприятно върху здравето на хората. Намирам, че е крайно наложително българското законодателство да бъде синхронизирано с изискванията на Препоръка 1999/519/ЕО за ограничаване на експозицията на населението на електромагнитни полета”. Той напомня, че заради пропуските в нормативната база, засягаща контрола на допустимите нива електромагнитни полета, през 2011 г. и 2012 г. в докладите за дейността на омбудсмана до Народното събрание вече е отправял препоръки да бъде гарантиран качествен здравен контрол на допустимите нива електромагнитни лъчения в населените територии чрез промяна в законодателството. „С оглед на защитата на правата на гражданите смятам, че транспонирането на европейските изисквания е крайно належащо, като отлагането само увеличава усещането у хората за липса на защита на техните интереси” – категоричен е омбудсманът. Той настоява да бъде защитено конституционното право на гражданите да живеят в благоприятна и здравословна околна среда и да бъде гарантирана безопасността на населението от неблагоприятното въздействие на нейонизиращите лъчения върху здравето на човека.