Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът пита ВАС дали подлежат на обжалване пред административния съд актовете за налагане на финансова корекция или отказ за верифициране на суми по договори за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове

Омбудсманът пита ВАС дали подлежат на обжалване пред административния съд актовете за налагане на финансова корекция или отказ за верифициране на суми по договори за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове
гр. София, 19 юни 2015 г.

Националният омбудсман изпрати до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд (ВАС) искане за приемане на тълкувателно решение. Въпросът му е
дали подлежат на контрол за законосъобразност от административния съд актовете на управляващия орган за налагане на финансова корекция или отказ за верифициране на суми по договори за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд?

Константин Пенчев констатира, че в практиката на ВАС съществуват различни тълкувания по въпроса. В мотивите на част от съдебните определения съдът приема, че с подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ управляващият орган придобива качеството на страна по договор. От този момент в отношенията си с бенефициента той вече не е административен орган, а контрагент и поради това актовете, които издава във връзка с изпълнението на договора, не са индивидуални или общи административни актове, по отношение на които административният съд има право да осъществява контрол за законосъобразност, а са становище на страна по договор, несъгласието с което може да бъде разрешено само по общия исков ред.  В друга част от съдебните определения се приема, че налагането на финансови корекции в размера на определената безвъзмездна финансова помощ по договора произтича от отговорността на държавата членка за разследване на нередностите, установени по операции и оперативните програми съгласно чл. 98 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, като една от последиците, предвидени в чл. 99 от същия регламент. Затова извършването на последващ контрол над операциите и изпълнението на програмите представлява управленска дейност на органи в изпълнителната власт, с актовете на които се регулират правоотношения, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от европейски фондове. Поради това те подлежат на контрол за законосъобразност от страна на административния съд, приемат част от съдиите.