Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати препоръки до КЕВР за отстраняване на неравноправни клаузи в общите условия на доставчици на електрическа енергия

Омбудсманът изпрати препоръки до КЕВР за отстраняване на неравноправни клаузи в общите условия на доставчици на електрическа енергия
гр. София, 25 август 2015 г.

Националният омбудсман изпрати препоръки до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради неравноправни клаузи в общите условия на доставчици на електрическа енергия. Той напомня за решението на Върховния касационен съд (ВКС) от 7 август 2015 г., с което е потвърден съдебен акт на Пловдивския апелативен съд за обявяване като неравноправни по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на клаузи в Общите условия на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД (ЕВН ЕС). Неравноправните текстове са за едномесечния срок за подаване на възражения срещу издадените фактури; размера на обезпечението при просрочие на дължими суми; отговорността на дружеството за вреди от неизпълнение на задълженията му; срока за реализиране на имуществена отговорност; определянето на подсъдност преди възникване на спор; предпоставките и начините за преустановяване на захранването; таксата за прекъсване и възобновяване на захранването. Омбудсманът подчертава, че съдебното решение се отнася само до Общите условия на ЕВН ЕС, но посочените неравноправни клаузи са част от общите условия и на останалите дружества, предоставящи тази услуга, а също така се прилагат и от други доставчици на обществени услуги. Поради това е необходимо да се вземат мерки, така че общите условия да се приведат в съответствие със закона. Константин Пенчев пише още: „За пореден път искам да обърна внимание и върху задължителната съдебна практика относно корекцията на електрическа енергия за минал период, за което омбудсманът е сигнализирал многократно КЕВР”.  В редица свои решения ВКС приема, че едностранната корекция на сумите за електрическа енергия за минал период е неравноправна по смисъла на ЗЗП, противоречи на принципа на равнопоставеност на страните, принципа на защита интересите на потребителите при търговия с електрическа енергия и на разпоредби от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съдът приема такава едностранна корекция за нищожна, но въпреки това доставчиците на електрическа енергия продължават да начисляват корекционни сметки за минал период, като се аргументират с общите условия, одобрени от КЕВР. „Гражданите са принудени да търсят правата си по съдебен ред, където задължителната практика на съдилищата не допуска противоречиво решаване на тези спорове. Дружествата губят тези дела, но колко от потребителите имат възможност да се възползват от съдебна защита, която изисква време, средства и т.н.”, пише Константин Пенчев. Той напомня, че проблемът е поставян и в докладите на омбудсмана до Народното събрание, но до този момент от компетентните институции не са предприети никакви действия. По този начин те позволяват на енергийните предприятия да нарушават правата на потребителите, а това е недопустимо. Омбудсманът отбелязва и друг проблем – корекцията на задължения за електрическа енергия вследствие на виновно поведение от страна на енергийните предприятия като грешно отчитане, размяна на електромери. „Смятам, че в тези случаи дружествата следва да поемат отговорност за виновното си поведение”, пише Константин Пенчев. Той уточнява, че съществува съдебна практика, според която коригирането на сметки за природен газ и електрическа енергия през изминал период, само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяното количество, противоречи на регламентирания в чл. 81 от ЗЗД виновен характер на договорната отговорност и такова коригиране е недопустимо, ако не е доказано виновното поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане.