Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ СЕ СРЕЩНА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

ОМБУДСМАНЪТ СЕ СРЕЩНА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“
          Още в първия си работен ден като омбудсман Мая Манолова се срещна с хора с увреждания и с представители на неправителствената организация „Център за независим живот“,  ангажирана с проблемите на включването на хората с увреждания в социалния живот и общността.

          На срещата пред омбудсмана беше представена нуждата от нормативна регламентация на лична помощ за хората с увреждания, която би им позволила да водят пълноценен живот и би им дала по-голяма независимост. От участниците в срещата бяха споделени проблемите, които те срещат при ползване на сега действащите социални услуги и програми, насочени към хора с увреждания. Беше посочено, че личната помощ заедно с достъпната архитектурна среда и подходящите техническите помощни средства са трите основни механизма за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и за повишаване на тяхното самочувствие като самостоятелни и независими личности. Госпожа Манолова изрази подкрепа си за законодателно уреждане на личната помощ за хора с увреждания и необходимостта от достъп на хората с увреждания до подходящи социални услуги, отговарящи на нуждите им. Според нея е на лице нуждата от промяна във философията за предоставяне на лична помощ на хората с увреждания в България. Като приоритет беше посочено задоволяване на нуждите на самите хора с увреждания с оглед конкретните потребности на всеки един от тях, а не толкова - осигуряването на заетост на изпълнителите на услугата или тяхното включване в системите за социална сигурност.
В тази връзка Мая Манолова изрази мнение, че разработеният от Център за независим живот проект на закон за лична помощ на хора с увреждания би могъл да служи като база за изработване на ефективно действаща правна рамка на този вид социална услуга и се ангажира проблемът да бъде поставен на вниманието на министъра на труда и социалната политика и останалите компетентни институции. Омбудсманът обеща да съдейства за организиране на работни срещи и форуми за разработване на подходяща законова рамка за личната помощ за хората с увреждания, която да разшири възможностите им за независим живот и активно включване в общността.