Депутатите приеха в пленарна зала доклада на Омбудсмана за дейността на институцията през 2019 г.

Доц. Диана Ковачева: Само за 2 месеца на COVOD-19 жалбите скочиха с 30%

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът подновява заседанията на експертната работна група по проблемите около „Натура 2000”

Омбудсманът подновява заседанията на експертната работна група по проблемите около „Натура 2000”

Водещи специалисти в областта на биоразнообразието ще участват в екипа на експертната група

29 януари 2007 г.

    Омбудсманът на Република България подновява заседанията на работна група от експерти и общественици за преодоляване на проблемите, произтекли от прилагането на европейската директива „Натура 2000” на територията на страната. Сред основните акценти в дискусиите ще бъдат осигуряване на правото на обжалване на заповедите за определянето на защитени територии, възстановяването на обществено обсъждане в текстовете на закона за биологичното разнообразие, осигуряването на равнопоставеност пред закона на защитени и незащитени терени, както и отчитане на икономически, социални, културни и регионални фактори при определяне обхвата на защитените територии наред с научните критерии за опазване на биоразнообразието.

    В екипа на работната група ще вземат участие и представители на академичната общност, след като в края на миналата седмица, по искане на преподавателите специалисти по биоразнообразието, екип на националния омбудсман участва в работна среща с научни дейци на тема „Европейската директива „Натура 2000” и нейното прилагане в България”.
На срещата омбудсманът Гиньо Ганев запозна участниците със своята позиция, връчена през декември миналата година на Министерството на околната среда и водите с препоръки за преодоляване проявите на лоша администрация, довели до обществено напрежение при определянето на защитени зони при прилагането на евродирективата.

    От името на преподавателския състав на Лесотехническия университет бяха изказани надежди, че координаторите на европейската мрежа „Натура 2000”, съвместно с МОСВ, ще отстранят пропуските от подготвителния етап и ще извършат ефективна разяснителна кампания в духа на директивата – за формирането на трайна обществена нагласа и съзнание за участие в екологичната мрежа „Натура 2000”.

    Омбудсманът на Република България призова за пълноценно участие на научните среди в по-нататъшната процедура по прилагането на европейската директива в страната, както и за съгласуване на действията на държавната администрация със становищата на неправителствените природозащитни организации и на граждански сдружения. Участниците в срещата се обединиха около становището, че освен научните критерии при определянето на защитените зони, за запазване на биоразнообразието следва да се вземат под внимание и значимите икономически, социални, културни и регионални фактори, както и да се възстанови режимът на обществено обсъждане и възможността за обжалване на заповедите за тяхното определяне.

    Представители на институцията на омбудсмана взеха участие и на конференция в зала 11 на Националния дворец на културата в София, където на 26 януари над 200 кметове на общини, председатели на общински съвети, областни управители, както и ръководства на граждански организации на собственици на земи, на неправителствени природозащитни организации и на протестни стачни комитети се събраха, за да обсъдят позицията и действията си спрямо силовото включване на територии в защитени зони на евромрежата „Натура 2000” без разяснителна кампания и без съгласуване със засегнатите страни и обществено обсъждане по места.

    Участниците в конференцията припомниха, че Министерство на околната среда и водите не е изпълнило препоръките на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев, който констатира практика на лоша администрация от страна на МОСВ при прилагането на Европейската директива „Натура 2000” на територията на Република България. Защитавайки нарушените права на граждани и на граждански организации, и основно – правото им на добро управление, националният омбудсман препоръча на екоминистерството да извърши разяснителна кампания за смисъла, ползите и перспективите на европейската политика на защитени зони, да се влезе в диалог с местните власти и със собствениците на терени, а на координаторите на програмата – да представят своите научни аргументи за обхвата на защитените зони на обществено обсъждане с местното население.

    Според омбудсмана Гиньо Ганев определянето на защитените територии от страна на Министерския съвет не трябва да бъде еднозначен акт, а еволюционен процес, търпящ развитие и изискващ диалог и консенсус на гражданските структури, от една страна, и на общинските власти и държавната администрация, от друга.