16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова: Горещо подкрепяме Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, но се нуждае от подобрения

Омбудсманът Мая Манолова: Горещо подкрепяме Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, но се нуждае от подобрения
19 януари 2016 г.


   Централните и териториални органи на изпълнителната власт ще трябва да определят поне един служител, който да изпълнява функциите на координатор по равнопоставеност на жените и мъжете. Това предвижда приетият от правителството Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете. Той бе представен и обсъден днес на кръгла маса, организирана от омбудсмана Мая Манолова.


 

Проектът, внесен в Народното събрание на 20 ноември м.г., защити вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. В дискусията се включиха председателят на ресорната комисия в Народното събрание д-р Хасан Адемов, заместник-председателят Светлана Ангелова, председателят на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения Бойка Маринска, председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Светлин Танчев, депутати,  експерти и представители на неправителствени организации.


 

          Координаторите ще участват в разработването и провеждането на националната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, на секторните и местните политики и програми от гледна точка на равнопоставеността на жените и мъжете. Те ще правят "оценка на въздействието по пол на нормативни актове и стратегически документи, предлагани от органи на изпълнителната власт“.


 

Координаторите ще участват и в разработването на "количествени и качествени анализи на равнопоставеността на жените и мъжете в съответната област на компетентност на институцията". Ще участват в организиране на и в обучения по равнопоставеност на жените и мъжете.


 

Запазва се и сега действащият Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към правителството, който ще е консултативен и координиращ орган. Министерският съвет ще определя държавната политика по отношение на равнопоставеността на половете и одобрява основните документи в тази област. Министърът на труда и социалната политика ще е централен изпълнителен орган, който ръководи, координира и контролира осъществяването на политиката на национално ниво.


 

„Адмирации към министър Калфин – за това, че Министерството на труда и социалната политика изработи и внесе този законопроект.  Надявам се той да има по-добра съдба от внесените през последните петнайсет години общо четири законопроекта, които така и не бяха приети. И което е по-важно, да бъде приет във вид, който да го превърне в истински действен инструмент, способен да осигури реална равнопоставеност на жените и мъжете“, заяви омбудсманът Мая Манолова.


 

Националният защитник обаче изрази и притеснения, свързани със законопроекта.


 

          „Организирахме днешния форум, от една страна да подкрепим министър Калфин за приемането на закона, а от друга да подпомогнем неговото подобряване между първо и второ четене в парламента, тъй като в момента има по-скоро декларативен и пожелателен характер“,  подчерта омбудсманът.


 

          „За съжаление проектът не урежда принципните механизми за равенство между мъжете и жените. В него се говори за „мерки“ и то само в един единствен текст. Проектът не съдържа и дума за техния характер, продължителност, механизми за прилагане, контрол върху реализирането им и наблюдение на тяхната ефективност“, посочи Манолова.


 

Омбудсманът обърна внимание, че не става ясно как ще бъде контролирано изпълнението на вменените от закона задължения на лицата, т.нар. координатори по равнопоставеност на жените и мъжете, на които е възложено това. 


„Не са посочени конкретните правомощия на самия Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, създаден като орган с пожелателно-методически и консултативни функции. Като централен орган той трябва да осъществява политиката по равнопоставеност като държавна такава. Не са предвидени мерки при констатирано нарушение на закона. Ако тези празноти в нормативната уредба не бъдат запълнени, то равнопоставеността между половете ще остане само пожелание и законът ще има характера на проста декларация без значителен ефект на практика“, категоричен бе омбудсманът. 
Мая Манолова даде като добър пример немския закон, в който са предвидени конкретни мерки, насърчаващи равнопоставеността на жените в държавния сектор и администрацията на страната, а също и в институциите и организациите, които боравят с публични и частни пари, субсидирани от държавата. Манолова посочи, че законът съдържа специален раздел за съвместяване на семейния и професионалния живот на мъжете и жените и подчерта, че част от тези ефективни разпоредби могат да бъдат адаптирани и предложени между първо и второ четене в нашия законопроект.


 

Националният омбудсман предложи конкретни мерки за постигане на равнопоставеността на жените и мъжете при полагането на труд и наемането на работа. Тя настоява да бъде създаден нов раздел за съвместяването на професионалните и семейни задължения на мъжете и жените и разписването на  конкретни правомощия на координаторите по равнопоставеността. Омбудсманът обърна внимание  да се обмисли възможността тези мерки да бъдат прилагани от всички работодатели, а не само от държавната и общинска администрация. Според Манолова Националният съвет по равнопоставеността трябва да бъде задължен да изготвя годишен доклад по проблемите на равнопоставеността, който да се приема от Народното събрание.


 

Националният защитник предложи в закона да се въведе дефиниция, според която се приема, че жените са по-слабо представени в даден отдел, служба или област, когато техният брой е под 50 % от общия брой на служителите.


 


-      (предложенията на омбудсмана, виж по-долу)
Всички участници в дискусията се обединиха около мнението, че законът е само рамка, върху която трябва да се надгражда. Вицепремиерът Ивайло Калфин бе категоричен, че въпреки критиките, изказани по време на дискусията и от представителите на неправителствения сектор, проектът трябва да бъде приет. „Аз го припознавам изцяло, но всякакви разумни идеи са добре дошли“, увери той.


 

Омбудсманът се нае да създаде работна група от експерти на институцията и представители на гражданските организации, които да обобщят предложенията и те да бъдат внесени в парламента между първо и второ четене на законопроекта.Цялото изказване на омбудсмана Мая Манолова можете да видите ТУК.