16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България и УНИЦЕФ подписаха Меморандум за сътрудничество

Омбудсманът на Република България и УНИЦЕФ подписаха Меморандум за сътрудничество


София, 22 януари 2016   

  Омбудсманът на Република България и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество. Основна цел на партньорството е защита правата на децата с приоритет към: гарантиране достъпа на децата и младежите до правосъдие; развиване и укрепване капацитета на институцията на омбудсмана за осъществяване на независим мониторинг за реализиране правата на децата в България; повишаване на информираността и чувствителността на обществото за познаване и спазване правата на децата.


   Меморандумът подписаха г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България и г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.


   „Поздравявам институцията на омбудсмана за готовността да се ангажира с най-уязвимите деца – децата в корекционните институции. Вярвам, че проверката на социално-педагогическите и възпитателните интернати и докладът, който беше изготвен, ще постигнат реални резултати за гарантиране правата на децата и ускоряване реформата за детското правосъдие“, заяви г-жа Мария Хесус Конде и добави, че приветства готовността на г-жа Манолова да се застъпи за повишаване информираността на децата за възможността да изпращат сигнали до институцията на омбудсмана и да се ангажира с разглеждането им.


   „Притеснена съм от темповете, с които се работи по реформата в детското правосъдие и закриването на социално-педагогическите и възпитателни интернати. Проверката, която направихме, установи сериозни пропуски в грижата за децата, сред които насилие и липса на адекватно образование. Какво бъдеще ще имат тези деца когато излязат навън – травматизирани и необразовани?“, каза г-жа Мая Монолова и добави, че е готова да работи заедно с УНИЦЕФ в партньорство с всички заинтересовани страни, за да се гарантира най-добрия интерес на децата.


Областите на сътрудничество между омбудсмана и УНИЦЕФ включват:


  • насърчаване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие за реализиране правата на децата и отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушаването на тези права;
  • установяване и разпространение на добри практики на сътрудничество между държавни и общински органи, неправителствени организации и деца и млади хора за насърчаване прилагането на правата на децата;
  • повишаване на институционалния капацитет и професионална квалификация на администрацията на омбудсмана в областта на правата на детето, наблюдение на прилагането на правата на уязвими групи деца и реакцията при индивидуални жалби за нарушаване на права на децата;
  • работа по изпълнение функциите на Национален превантивен механизъм в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание – с фокус върху всички институции, в които деца биват задържани, ограничавани или лишавани от свобода;
  •  развиване и укрепване на капацитета на институцията на омбудсмана за разглеждане на индивидуални жалби и петиции и провеждане на разследвания, включително такива, подадени от името на или директно от деца.   Обмудсманът и УНИЦЕФ споделят разбирането, че поради особения си статут децата са уязвими, когато техните права са нарушени и затова имат нужда от специализирани органи и адаптирани правила и процедури, които да гарантират навременни и ефективни правни средства за защита. Партньорите отчитат, че действителен напредък в благосъстоянието и закрилата на децата може да бъде постигнат само чрез активната съвместна работа и сътрудничество между държавните органи, местната власт, бизнеса и гражданското общество.