Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев защити правата на пациентите в Становище относно акредитацията на лечебните заведения

Омбудсманът Гиньо Ганев защити правата на пациентите в  Становище относно акредитацията на лечебните заведения

София, 30 юли 2009 г.


На пресконференция на 30 юли 2009 г. Гиньо Ганев представи Становище на омбудсмана на Република България относно въздействието на административните процедури за акредитация на новооткритите лечебни заведения върху правата на пациентите. В пресконференцията, освен много представители на медиите, взеха участие и представители на Българския лекарски  съюз, на Министерство на здравеопазването, инвеститори в сферата на здравеопазването, представители на пациентски организации и др.


По повод постъпили сигнали, омбудсманът се самосезира по въпросите, произтичащи от текстове в Наредба №18 на министъра на здравеопазването от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения. Според Наредба №18, макар и получило разрешение за дейност, лечебното заведение не може да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса, която от своя страна изисква наличие на акредитационна оценка. „Парадоксът е, че от една страна министърът на здравеопазването дава своята гаранция, че лечебното заведение е сигурно, а от друга страна не дава на здравноосигурените граждани да се лекуват там безплатно”, коментира Борислав Цеков, главен секретар на омбудсмана.


Омбудсманът счита, че тези административни процедури не само пречат на инвестиционния процес в здравеопазването, но преди всичко и най-вече засягат правата на пациентите. По думите му, правата на пациентите в закона имат общ и пожелателен характер. „Това, което ме безпокои, е отсъствието на достатъчно силно изразен ангажимент относно подобряването на регламентацията и практиките за защитата на правата на пациентите”, сподели Гиньо Ганев.


акредитация на лечебни заведения

В Становището си омбудсманът настоява за гарантиране на правото на пациентите на качествена медицинска помощ, правото на свободен избор на изпълнител на медицинската помощ и равнопоставеност на пациентите при ползването на здравни услуги.


Заключението на омбудсмана е, че регламентираните с Наредба №18 от 20.06.2005 г. на Министерство на здравеопазването срокове за акредитация и кумулативното им действие с определените с решение на Управителния съвет  на Националната здравноосигурителна каса и Закона за здравното осигуряване изисквания към лечебните заведения за сключване на договор оказват неблагоприятно въздействие върху правата на пациентите.


В Становището си омбудсманът прави препоръки към Министерски съвет да обсъди и внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да доведат до отпадане на изискването за наличие на акредитационна оценка на лечебните заведения като условие за сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса.


Омбудсманът настоява министъра на здравеопазването да предприеме действия за промяна на Наредба №18 от 20.06.2005 г., като се премахнат сроковете, ограничаващи лечебните заведения да подават заявления за акредитация. В духа на изискванията на Националната здравна стратегия 2008-2013 министърът на здравеопазването да обсъди и оцени възможността за извършване на акредитацията на лечебните заведения от независима организация извън администрацията на Министерството на здравеопазването като допълнителна гаранция за обективност и безпристрастност на процеса.


Омбудсманът препоръчва също в най-скоро време министърът на здравеопазването и Българският лекарски съюз да изработят и приемат по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина Правила за добра медицинска практика.


Гиньо Ганев адресира своето Становище на вниманието на министъра на здравеопазването, директора на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), председателя на Българския лекарски съюз (БЛС). Становището е изпратено и на Министерския съвет, както и на заинтересованите граждански организации.