Омбудсманът Диана Ковачева организира изнесена приемна в гр. Варна

Омбудсманът Диана Ковачева и екип от експерти към институцията организират изнесена приемна за граждани от гр. Варна и региона. Тя ще се състои на 11 декември 2019 г., сряда, от 12.30 часа в Областната управа - заседателна зала, ет. 1 /ул. Преслав“ № 26/. Телефон за предварително записване: 052/ 688 202.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО В СЪВЕТA ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО В СЪВЕТA ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Дата на публикуване:
11.04.2019 г.


На основание чл. 3, ал. 1 и 2 и § 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания във връзка с чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за хората с увреждания омбудсманът на Република България кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на четирима членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение.


Срок


Всяка организация на и за хора с увреждания, която желае да участва в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, следва да подаде заявление за участие в срок 10 работни дни от публикуване на поканата или не по-късно от 25.04.2019 г.


Необходими документи и информация


Желаещите следва да подадат заявление за участие в свободен текст, което съдържа минимум следните реквизити:


1. наименование на организацията и ЕИК/БУЛСТАТ;


2. седалище и адрес на управление;


3. представляващ и управляващ организацията;


4. данни за наличието на опит в осъществяването на дейности в подкрепа на хората с увреждания и защита на техните права, като се описват тези дейности и изпълнените проектни дейности и инициативи заедно с доказателства;


5. адрес за кореспонденция и контакт;


6. официален електронен адрес, от който ще гласува организацията;


7. автобиография на предлагания кандидат;


8. декларация за съгласие на предлагания кандидат.


Кой подава заявлението и документите


Заявлението за участие се подава от представляващия организацията или от упълномощено от него лице.


Как и къде може да се подадат заявлението и документите


1.  Заявлението за участие се подава лично на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22, п.к. 1202;


2. С писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор на посочения адрес;


3. По електронен път на имейл: monitoring@ombudsman.bg, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от  28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.


Колко заявления могат да се подават


Всяка организация подава само едно заявление за участие.


Колко кандидата могат да се номинират


Със заявлението може да се номинира един кандидат за член на Съвета за наблюдение. В случай че дадена организация не предлага кандидат, подава заявление за участие, което съдържа минимум данните от т. 1 – 6 от Необходимите документи и информация.


Как се броят гласовете


Всяка организация ще има право на един глас. В случаите, когато една организация, заявила участие в процедурата, членува в асоциации или други обединения, които също участват в процедурата, организацията има право само на един глас.


Кой разглежда документите


Със заповед на омбудсмана се създава комисия за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение. Комисията се състои от трима членове. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите.


Текстовете на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и на Закона за хората с увреждания са публикувани на следните адреси:


https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=136329


https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=132871


Допълнителна информация


Допълнителни разяснения по процедурата, бихте могли може да получите на следните телефони:


02 81 06 921


02 81 06 926


Примерни документи


Заявление за участие


Декларация за съгласие