Съветът за наблюдение за правата на хората с увреждания проведе първо работно заседание

Доц. Диана Ковачева свика първото редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания. Припомняме, че омбудсманът е председател на мониторинговия орган, който по силата на Закона за хората с уврежданията /ЗХУ/ има за задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група от обще

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение

Списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение
4 юни 2019 г.

В съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания Комисията, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България, публикува на интернет страницата на институцията на омбудсмана на Република България – www.ombudsman.bg, списък със заявилите участие в избора организации и списък на предлаганите кандидати за членове на Съвета за наблюдение.


Списъците са подредени по азбучен ред и могат да бъдат прочетени:


Списък с организации


Списък с кандидати за членове


След извършените проверки и проведените две заседания Комисията реши да допусне всички организации и номинирани кандидати, подали документи в законоустановените срокове, в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение.


Пълният текст на протоколите може да бъде намерен:


Протокол 1


Протокол 2


Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания в срок до 3 работни дни от публикуване на списъците по ал. 1 (не по-късно от 7 юни 2019 г.) заявителите могат да правят писмени искания за:


1. Отстраняване на недопускане/невключване на организация в списъците с организации, заявили участие в избора, или на предлагани кандидати;


2. Отстраняване на грешки или непълноти, допуснати при изписване на изискуемите реквизити по чл. 4, ал. 2.