След препоръка на омбудсмана Диана Ковачева, спират ТИР-овете през гр. Силистра

Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи жителите на гр. Силистра, като в сряда - 26.02.2020 г. , ден преди заседанието на местния общински съвет, на което бе гласувано предложение за спирането на преминаването на ТИР-ове през града, изпрати препоръка до председателя му д-р Мария Димитрова. В писмото, адресирано също и до министрите на транспорта, инф

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 »
Добави във Facebook

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Дата на публикуване: 19 юни 2019 г.


 


Настоящата покана се публикува на основание чл. 8, ал. 4, чл. 9 и § 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания /ППЗХУ/ във връзка с чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за хората с увреждания и Протокол № 4 от 18 юни 2019 г. и Приложение № 1 към Протокола на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение /Комисията/, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България.


В изпълнение на нормативните изисквания и в качеството на председател на Съвета за наблюдение, омбудсманът на Република България кани включените в окончателните списъци организации да участват в гласуването на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение.


Срок


Гласуването за членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, се извършва в срок 5 работни дни от публикуване на поканата по чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания или не по-късно от 26 юни 2019 г.


Кой има право да гласува


Право да гласуват имат допуснатите организации, включени в окончателния списък по чл. 8, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.


Окончателният списък е публикуван на 14 юни 2019 г. и може да бъде намерен на интернет страницата на институцията на омбудсмана:  https://www.ombudsman.bg/news/5110?page=1#middleWrapper
Кой има право да бъде избиран


Право да бъдат избирани имат кандидатите, включени в окончателния списък по чл. 8, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.


Окончателният списък е публикуван на 14 юни 2019 г. и може да бъде намерен на интернет страницата на институцията на омбудсмана:  https://www.ombudsman.bg/news/5110?page=1#middleWrapper
Как се гласува


Гласуването се извършва чрез избирателната листа, която се подава от законния представител на организацията, вписана в списъка по чл. 8, ал. 1 от ППЗХУ, или от упълномощено от него лице.


Образецът на избирателната листа е изготвен и одобрен на заседание от 18 юни 2019 г. на Комисията с Протокол № 4 от 18 юни 2019 г., като кандидатите са подредени по азбучен ред.


Пълният текст на протокола от заседанието може да бъде намерен тук.


Една организация може да изпрати само една избирателна листа, в която гласува за до четирима кандидати.


Организацията чрез представителя си може да изрази своя вот със знак „Х“ или „V“, поставени в избраните квадратчета с химикал, пишещ със син цвят.


В избирателната листа се попълват коректна дата на гласуване, име, фамилия и подпис на представителя и наименование на организацията по чл. 8, ал. 3 от ППЗХУ, която се представлява.


Образец на избирателната листа може да бъде намерен:


Образец ТУК


Как и къде може да се подават избирателните листи


Избирателните листи могат да бъдат подадени по един от следните начини:


1.           Избирателната листа се подава лично на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22, п.к. 1202;


2.           С писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор на посочения адрес;


3.           По електронен път на имейл: monitoring@ombudsman.bg, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от  28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.


Кои избирателни листи са валидни


Валидни са избирателни листи, които са изпратени в срока по чл. 8, ал. 1 от ППЗХУ и:


-                     не съдържат повече от един глас (една организация не е подала повече от една избирателна листа);


-                     са по образец;


-                     са изпратени в определения срок;


-                     са надлежно попълнени – с посочена коректна дата в срока за гласуване, име, фамилия, подпис на представителя и наименование на организацията по чл. 8, ал. 3 от ППЗХУ, която се представлява;


-                     има отбелязани знаци Х или V в до четири квадратчета в лявата част;


-                     не са празни, т.е. на тях има отбелязване с химикал;


-                     не е използван друг цвят химикал, различен от син;


-                     върху избирателната листа няма различни символи, знаци, рисунки;


-                     са подадени по един от изброените по-горе начини.


Кой брои гласовете


Комисията, създадена със заповед на омбудсмана, за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение преброява гласовете в публично заседание и в срок 7 работни дни от приключване на гласуването извършва класиране на кандидатите.


Поканата за публичното заседание се изпраща на кандидатите, включени в окончателния списък по чл. 8, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, на представителите на участващите в избора неправителствени организации и на средствата за масово осведомяване.


При преброяване на гласовете класирането се извършва в зависимост от получения брой гласове по низходящ ред без оглед на позициите на кандидатите, посочени в изборните листи.


При равен брой гласове за съответни кандидати комисията провежда в тяхно присъствие жребий за определяне на член на Съвета за наблюдение.


Текстовете на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и на Закона за хората с увреждания са публикувани на следните адреси:


https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=136329


https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=132871


Допълнителна информация


Допълнителни разяснения по процедурата, бихте могли да получите на следните телефони:


02 81 06 921


02 81 06 926