Омбудсманът поздрави депутатите, изпрати им топ проблемите на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до депутатите от 47-ото Народно събрание, в което подробно ги запознава с топ проблемите, които гражданите поставят в своите жалби. През настоящата година близо 60 000 души са потърсили подкрепа във връзка със свой проблем, а над 13 000 са изпратили сигнали до институцията на обществения посредник.

виж повече >

Новини

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева алармира отговорните институции, че Шумен е изправен пред водна криза

Омбудсманът Диана Ковачева алармира отговорните институции, че Шумен е изправен пред водна криза
18 юни 2020 г.

   
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и областния управител на Шумен и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, Стефан Желев, в която алармира, че регионът реално може ще бъде изправен пред водна криза.

Повод за препоръката са десетки жалби на граждани от града и региона, включително от обществения посредник на Шумен Иван Капралов, в които сигнализират за дългогодишни проблеми във водоснабдяването.


 „Към настоящия момент ВиК услугата, предоставяна от „ВиК-Шумен“ ООД, е най-скъпата сред всички останали в страната (3,54 лв. с ДДС), като почти е достигнала прага на социалната поносимост – 3, 795 лв. В същото време качеството на доставяната вода е крайно незадоволително. Твърди се, че от чешмите тече мътна вода, която е негодна за питейно-битова употреба. На фона на лошото качество на предоставяната услуга, още по-притеснителна е и възможността да се стигне до въвеждане на режимно водоподаване, поради силно намаляване обема на основния водоизточник – язовир „Тича“, пише омбудсманът.


Тя обръща внимание, че по данните на Министерство на околната среда и водите, наличният полезен обем на яз. „Тича“ към 29 май 2020 г. е бил 37,13%, а при нисък наличен обем, хипотеза за нулев приток и намалено водовземане в края на 2020 г., общият обем в язовира ще достигне нива, при които питейната вода ще бъда с лошо качество и негодна за ползване, без пречиствателна станция.


„Смущаващи са и данните от Доклада за извършена извънредна проверка на ВиК сектора, която беше възложена на Комисия за енергийно и водно регулиране от Върховна административна прокуратура, според които общите загуби на вода във водоснабдителните системи по отчет за 2019 г. за „ВиК-Шумен“ ООД са 82, 40%.  ВиК операторът не е изпълнил 17 от общо 30 показатели за качество в бизнес плана за 2019 г.“, изтъква още Ковачева.


Тя акцентира и върху факта, че до реализирането на дейностите по Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен, чиито срок ще приключи едва през 2024 г., гражданите на Шумен и региона ще бъдат поставени в тежката ситуация да оцеляват в условията на водна криза.


„Считам за необходимо да напомня, че на 10.01.2019 г. омбудсманът организира в гр. Шумен широка обществена дискусия на тема: „Право на заплащане на качествена ВиК услуга“, на която е подчертана необходимостта от повишаване на ефективността в работата на доставчиците на ВиК услуги. Категорична съм, че е необходимо спешно да се предприемат конкретни мерки за недопускане на задълбочаване на водната криза в Шумен и региона. При липса на бързи и ефективни решения за справяне със ситуацията, има опасност проблемът да се задълбочи“, подчертава омбудсманът.


Диана Ковачева настоява своевременно да бъдат предложени варианти, които да гарантират непрекъснатостта на водоснабдителната услуга до реализиране на дейностите по Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен. А предвид сигналите за лошото качество на питейната вода, да се вземе справедливо решение за прилагане на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена на водоснабдителната услуга, предоставяна от ВиК Шумен.


„Използвам случая да припомня, че когато доставяната вода е негодна за питейно-битови цели, е налице неизпълнение на задължение на ВиК оператора, поради което и не би следвало да се дължи цената за вода, определена от КЕВР“, пише Ковачева.


Тя припомня влязло в сила решение от февруари 2018 г. на Шуменския окръжен съд, който приема в мотивите си следното: „ВиК операторът не е спазил вмененото му по закон задължение да доставя на крайния потребител питейна вода, като действително е влошен само единият от нормативно изискуемите показатели „мътност“, но и само това нарушение прави стоката негодна в някаква степен за предназначението й. В този смисъл основателни са направените от ответника възражения за намаляване стойността на водата.“


В заключение омбудсманът за пореден път подчертава, че към момента липсва механизъм за констатиране на лошото качество на водата и определяне на по-ниска цена за гражданите в такива случаи.

          Препоръката тук