Два месеца след законопроекта на Омбудсмана, депутатите все пак удължиха сроковете на ТЕЛК решенията

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът сезира КС за спорни разпоредби в ЗУТ относно прилагането на уличната регулация

Омбудсманът сезира КС за спорни разпоредби в ЗУТ относно прилагането на уличната регулация
4 юни 2021 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати жалба до Конституционния съд, в която атакува две разпоредби от Закона за устройство на територията (ЗУТ), заради прекомерната намеса в правото на собственост. Спорните норми препятстват правомощията на собствениците за застрояване на урегулиран поземлен имот и за ползване на завършения строеж.


Повод за отправеното искане за противоконституционност са десетки жалби на граждани до институцията, в които търсят съдействието на омбудсмана за отпадане на вменените изисквания за изграждане на улици и техническа инфраструктура. Става въпрос за чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“, които противоречат на конституционните гаранции за защита и неприкосновеност на правото на собственост, съгласно чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България.


Според разпоредбата на чл. 148, ал. 16 разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.


„В контекста на ал. 16 чл. 148 ЗУТ прилагането на плана за улична регулация, т.е. придобиване на правото на собственост на общината върху земята в обхвата на плана, се проявява като въпрос на неограничена свобода на преценка за упражняване на властнически правомощия (абсолютна дискреция) на общинските органи по целесъобразност за  придобиване на земята в регулация, както и от волята на трети лица, собственици на имот в обхвата на регулацията, които са извън контрола на собственика на урегулирания имот, заявил искането за издаване разрешението за строеж. Като създава основание за безсрочно отлагане на реализацията на правомощието за застрояване съобразно с плановото предназначение на урегулирания поземлен имот, поставяйки негово упражняване в зависимост от бъдещо несигурно събитие по преценка на администрацията, нормата нарушава изискването за съразмерност на намеса в правото на собственост“, пише омбудсманът.


Доц. Ковачева оспорва и чл. 178, ал. 3, т. 5 ЗУТ в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“. Според нея с добавения текст забраната за въвеждане в действие до изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот, се разпростира и за завършени строежи в зони, отредени за средно и високо застрояване. Досега ограничението действа само за териториите, които са отредени с рекреационно предназначение - курортите, ваканционните селища, голф селищата, аквапарковете и др.


„Разпоредбата, съгласно мотивите на вносителя, е свързана с ограничението на ал. 16 на чл. 148 ЗУТ като негово продължение, т.е. след като при издаване на разрешението за строеж бъде осигурено прилагането на уличната регулация, при завършването на строежа предвидените с нея мероприятия да бъдат фактически проведени“, категорична е Диана Ковачева.


            Искането тук