Два месеца след законопроекта на Омбудсмана, депутатите все пак удължиха сроковете на ТЕЛК решенията

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Диана Ковачева иска проверка на проекта за ферма за насекоми в с. Лозен

Омбудсманът Диана Ковачева иска проверка на проекта за ферма за насекоми в с. Лозен
4 ноември 2021 г.

          Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, до началника на ДНСК, директора на РИОСВ – София, главния архитект на столицата и до кмета на район „Панчарево“, в което настоява за цялостна проверка на проекта за изграждане на ферма за насекоми в урбанизирана територия на с. Лозен, район Панчарево.

         Повод за становището са сигнали на десетки жители от селото, които търсят съдействието на обществения защитник за стопиране на фермата. Хората са притеснени от повтаряне на негативния опит на жителите на гр. Елин Пелин, където след протести и влошена жизнена среда беше спряна производствената инсталация на същия оператор - „Насекомо“ АД.

         Проектът предвижда годишно производство на 500 т протеин и 130 т масло от насекоми - черна войнишка муха. За сведение в Европа засега такова производството е ограничено едва до около 5 000 т протеин годишно.

        „Вместо очаквания засилен контрол и превенция, разрешителните документи за експерименталното биологично производство са издадени, като е пренебрегнатоизискването за активното предоставяне на информация на засегнатото население на най-ранен етап и с това е осуетено участието на обществеността в процеса на вземане на решения за опазването на околната и жизнената среда“, подчертава омбудсманът.

       Доц. Ковачева допълва, че жителите на с. Лозен са недоволни от липсата на обществено обсъждане, което според тях е явен белег за ускоряване на процедурите с цел фермата да започне работа, без да е изследван рискът от изпускане на миризми, както и на голям брой насекоми, включително и без извършен ОВОС.

      Тя е категорична, че пределите на преценка за определяне на въздействието върху околната среда на представеното експериментално (пилотно) производство са от ключово значение за спазване на екологичноправните норми, включително принципите на правото на ЕС за опазване на околната среда съгласно Договорите на ЕС и чл. 37 от Хартата за основните права на ЕС.

        Според омбудсмана иновациите не могат да бъдат основание за нарушение на изискванията за териториална защита на жилищната среда от вредни въздействия.

        Диана Ковачева акцентира, че липсва преценка на основни фактори, каквито са нормите на управление на отпадъците - предназначени за храна на насекомите, както и за остатъчните продукти на изхода на производствения цикъл, свързани с техния количествен и качествен състав, транспорт, постъпване, време на съхранение и обработване на площадката и евакуирането им от нея, спазването на които трябва за бъде предварително осигурено.

       Не могат да бъдат приети за достатъчни посочените по данни от оператора мерки за ограничаване на разпространението на неприятни миризми извън площадката. За снабдяването с вода за производствени нужди се разчита на водоноски, които да захранват два пластмасови резервоара с вместимост от 5 000 литра всеки, съответно за отпадъчните води от производството е предвидено събирането им във водоплътна яма с обем от 15 куб. м“, пише още доц. Ковачева.

         Тя допълва, че не са посочени очакваните показатели на въздействие, с оглед доказване на адекватността на захранващата и вътрешна ВиК инфраструктура за обслужване на целите на проекта със свежа вода и отвеждане на отработени води, за което няма становище от Басейнова дирекция Дунавски район.

         Според нея изборът на местоположение е от критично значение за допускане осъществяването на проекта - чл. 2 от Директивата за ОВОС за определяне на неговото въздействие върху конкретната околна среда и засегнато население.

        „Въз основа на направените констатации и на основание на Закона за омбудсмана се обръщам към Вас за извършването на цялостна проверка по случая, с оглед предпоставките за допустимост на инвестиционно предложение, включително и за законосъобразното издаване на разрешителни административни актове, с оглед да не се допусне нарушаване на правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда и свързаните с него процесуални гаранции за участието на засегната общественост в процеса на вземане на решения относно разполагането на пилотна ферма за насекоми в землището на с. Лозен“, пише в заключение на становището си омбудсманът.

Становището тук