Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Официално посещение на Народния защитник (омбудсман) на Република Албания

Официално посещение на Народния защитник (омбудсман)  на Република Албания

Гиньо Ганев и проф. Ермир Добияни

 София, 18 октомври 2009г.


На 16 и 17 октомври 2009 г. на официално посещение у нас бе Народният защитник (омбудсман) на Р Албания, проф. д-р Ермир Добяни. Посещението бе потвърждение на тенденцията към разширяване на контактите  между омбудсманските институции на европейските и по-специално на балканските страни, за взаимно запознаване с тяхната дейност и обмяна на опит. През май т.г. националният омбудсман Гиньо Ганев бе на посещение в Тирана.


Програмата на проф. Д-р Добяни включваше  работни срещи с българския омбудсман и висши представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт в България, както и с местен обществен посредник. 
В разговорите между  проф. д-р Добяни и Гиньо Ганев бе направен преглед  на работата на двете сродни  правозащитни институции и актуалните задачи, които те изпълняват. Народният защитник на Р Албания бе подробно запознат с дейността на българската институция, с методологията за работа с индивидуалните жалби, предложения и сигнали на гражданите, като най важна и отговорна задача. Представена бе усъвършенстваната  информационна система за регистриране и обработка на жалбите. Подчертана бе активната дейност на институцията с местните органи на властта, особено по прилагане на принципите за добро управление, както и все по-голямото внимание, което българският омбудсман отделя за защита правата на потребителите на обществени услуги, вкл. в областта на здравеопазването .

На срещата бе обменена информация относно  добри практики за противодействие на лошото администриране и  ефективна защита на правата и свободите на гражданите.
Проф. Добяни подчерта, че отношенията с българската  омбудсманска институция са ценни за тях. Той  заяви, че е впечатлен от добрата организация на нейната работа, последователността и безкомпромисността, с която  тя  прилага своите  правомощия като независима структура в държавната йерархия за контрол върху администрацията. Според него, използването на новаторските подходи за насърчаване и съблюдаване на правата на хората, развити от омбудсмана на България  са довели до значително нарастване на  авторитета на  институцията,  както сред държавните и местни органи на властта и техните администрации, така и сред широката общественост на България.  По думите на проф.Добяни,  за  творческото развитие и прилагане на омбудсманските принципи, политики  и практики българският омбудсман си е спечелил уважението  на  националните и местни омбудсмани в Европа, които са се запознали с неговата работа.


Народния защитник на Р Албания сподели, че опитът на българската омбудсманска институция представлява голям интерес и за неговата работа. Това по-специално се отнася до подхода на самосезиране по проблеми  пораждащи  широко обществено безпокойство и особено разработените от омбудсмана и вече прилагани от български общини принципи за добро управление, както и  система за обективна оценка на напредъка в тази област.
Много полезен за условията на Албания би бил натрупаният от българската институция опит в работата за защита на интересите и правата на гражданите в отношенията им с дружествата  предоставящи обществени услуги, като топлофикация, електроснабдяване, ВиК и др., посочи проф. Добяни. Той потърси съгласието на българския омбудсман  да приеме трима негови сътрудници, които да изучат българския опит в тази област, както  и на место да се запознаят с използването на електронната  система за регистриране  на жалби, предложения и сигнали на гражданите и контрола върху работата по тях. 


Проф. Добяни и  г-н Гиньо Ганев бяха приети от председателя на Народното събрание на Република България, г-жа Цецка Цачева. В своите приветствени думи тя подчерта важната роля, която придава  на институцията на омбудсмана за развитието на гражданското общество и укрепване на демокрацията във всяка страна. Според нея  г-н Гиньо Ганев е направил много за утвърждаването на авторитета  на тази институция в България и тя го подкрепя.  Като юрист и бивш адвокат г-жа Цачева  особено е впечатлена от инициативността и  енергичността, с която българския омбудсман се стреми  към усъвършенстване на законодателството с оглед по-ефективна защита на правата на хората.


Коментирайки изложението на  проф.Добяни за правомощията и дейността  на  Народния защитник на Р Албания, председателят на Народното събрание отбеляза, че е впечатлена от по-широките му правомощия, в сравнение с българския омбудсман,  за законодателна инициатива и  защита на правата на гражданите в съдебния процес, от работата му за  контрол върху полицията и пенитенциарната система, вкл. създаването на  национален механизъм за наблюдение и предотвратяване на мъченията. Тя поиска да й бъде предоставено копие от допълнения закон за Народния защитник на Р Албания.


Г-жа Цачева изрази съгласие с проф.Добяни, че за да бъде ефективна дейността на омбудсмана, той трябва да има подкрепата на парламента. 


 Проф.Добяни и г-н Гиньо Ганев бяха приети и от вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов. Министър Цветанов отбеляза, че за него г-н Гиньо Ганев е доайен на политиката в България и подчерта голямата му роля за утвърждаване на институцията на омбудсмана в страната.


Омбудсманът на Р Албания прояви голям интерес към изразената от министър Цветанов политическа воля на новото правителство на България  за промяна.

В разговора бе обменена  информация относно наблюдението и контрола върху дейността на полицията в двете страни, както и за ролята на омбудсманските институции.  Изказано бе общо бе съгласие, че на служителите на полицията следва да се гледа както като на представители на властта, така и като на граждани с техните права. Необходима е твърда реакция срещу всяко превишаване на правомощията от страна на полицейските служители, но  те следва да бъдат и защитавани срещу необосновани обвинения. Този подход допринася  за  повишаване на  степента на доверие на гражданите, както към омбудсмана, така  и към ръководството на полицията.


В Народното събрание проф.Добяни и Гиньо Ганев се срещнаха и с председателя Йордан Бакалов и членове на ръководството на Парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Омбудсманът на Р Албания изрази задоволството си от дадените му разяснения за съществуващия диалог между омбудсмана и Комисията,  по специално за постоянното взаимодействие между тях на  основата на конкретно споразумение за сътрудничество в съвместната им работа за защита правата на гражданите. Той подкрепи  разбирането, че със своята   работа за защита на правата на хората омбудсманът съдейства и за поддържане на авторитета на институциите в обществото, когато те развиват добри административни практики. Изразено бе общо съгласие със изразеното от г-н Гиньо Ганев становище, че ефективността на работата на омбудсмана в голяма степен зависи от влиянието, което той има в обществото.


По време на престоя си в България проф.Добяни имаше срещи и с ръководството на Конституционния съд и с Константин Пенчев, председател на  Върховния административен съд (ВАС). В разговорите в двете институции бе направен сравнителен преглед на взаимоотношенията на омбудсмана с тези институции в България и Албания.


Проф.Добяни и  Гиньо Ганев проведоха среща  в град Пловдив със заместник-кметовете - Красимир Ангелов, по социалните въпроси и Петя Гогова, по въпросите на образованието, науката, културата и туризма, както и  с Юлия Юрдекова, местен обществен посредник. Обсъдени бяха въпроси, свързани с инициативите на общината за социално подпомагане на учениците, прояви на дискриминация в училищата, отношенията с ромите и други теми, представляващи интерес за албанския омбудсман. Специално внимание бе отделено на  доброто взаимодействие между националния омбудсман и местните обществени посредници. Проф.Добяни бе запознат с подкрепата и методическото ръководство, което омбудсманът на Р България оказва на обществените посредници на регионално равнище .


Атмосферата, в която премина посещението на проф.Добяни и придружаващите го сътрудници, беше много добра. Изрично бе изразено желание за по-нататъшно сътрудничество с институцията на  българския омбудсман. Това съдържаше впечатление и оценка за ефикасността на контрола, който омбудсманът на България упражнява върху дейността на ведомствата и техните администрации, в името на правата и основните свободи на хората.


Това беше едно плодотворно и взаимно полезно  посещение.