Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Официално посещение на Народния защитник (омбудсман) на Република Албания

Официално посещение на Народния защитник (омбудсман)  на Република Албания

Гиньо Ганев и проф. Ермир Добияни

 София, 18 октомври 2009г.


На 16 и 17 октомври 2009 г. на официално посещение у нас бе Народният защитник (омбудсман) на Р Албания, проф. д-р Ермир Добяни. Посещението бе потвърждение на тенденцията към разширяване на контактите  между омбудсманските институции на европейските и по-специално на балканските страни, за взаимно запознаване с тяхната дейност и обмяна на опит. През май т.г. националният омбудсман Гиньо Ганев бе на посещение в Тирана.


Програмата на проф. Д-р Добяни включваше  работни срещи с българския омбудсман и висши представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт в България, както и с местен обществен посредник. 
В разговорите между  проф. д-р Добяни и Гиньо Ганев бе направен преглед  на работата на двете сродни  правозащитни институции и актуалните задачи, които те изпълняват. Народният защитник на Р Албания бе подробно запознат с дейността на българската институция, с методологията за работа с индивидуалните жалби, предложения и сигнали на гражданите, като най важна и отговорна задача. Представена бе усъвършенстваната  информационна система за регистриране и обработка на жалбите. Подчертана бе активната дейност на институцията с местните органи на властта, особено по прилагане на принципите за добро управление, както и все по-голямото внимание, което българският омбудсман отделя за защита правата на потребителите на обществени услуги, вкл. в областта на здравеопазването .

На срещата бе обменена информация относно  добри практики за противодействие на лошото администриране и  ефективна защита на правата и свободите на гражданите.
Проф. Добяни подчерта, че отношенията с българската  омбудсманска институция са ценни за тях. Той  заяви, че е впечатлен от добрата организация на нейната работа, последователността и безкомпромисността, с която  тя  прилага своите  правомощия като независима структура в държавната йерархия за контрол върху администрацията. Според него, използването на новаторските подходи за насърчаване и съблюдаване на правата на хората, развити от омбудсмана на България  са довели до значително нарастване на  авторитета на  институцията,  както сред държавните и местни органи на властта и техните администрации, така и сред широката общественост на България.  По думите на проф.Добяни,  за  творческото развитие и прилагане на омбудсманските принципи, политики  и практики българският омбудсман си е спечелил уважението  на  националните и местни омбудсмани в Европа, които са се запознали с неговата работа.


Народния защитник на Р Албания сподели, че опитът на българската омбудсманска институция представлява голям интерес и за неговата работа. Това по-специално се отнася до подхода на самосезиране по проблеми  пораждащи  широко обществено безпокойство и особено разработените от омбудсмана и вече прилагани от български общини принципи за добро управление, както и  система за обективна оценка на напредъка в тази област.
Много полезен за условията на Албания би бил натрупаният от българската институция опит в работата за защита на интересите и правата на гражданите в отношенията им с дружествата  предоставящи обществени услуги, като топлофикация, електроснабдяване, ВиК и др., посочи проф. Добяни. Той потърси съгласието на българския омбудсман  да приеме трима негови сътрудници, които да изучат българския опит в тази област, както  и на место да се запознаят с използването на електронната  система за регистриране  на жалби, предложения и сигнали на гражданите и контрола върху работата по тях. 


Проф. Добяни и  г-н Гиньо Ганев бяха приети от председателя на Народното събрание на Република България, г-жа Цецка Цачева. В своите приветствени думи тя подчерта важната роля, която придава  на институцията на омбудсмана за развитието на гражданското общество и укрепване на демокрацията във всяка страна. Според нея  г-н Гиньо Ганев е направил много за утвърждаването на авторитета  на тази институция в България и тя го подкрепя.  Като юрист и бивш адвокат г-жа Цачева  особено е впечатлена от инициативността и  енергичността, с която българския омбудсман се стреми  към усъвършенстване на законодателството с оглед по-ефективна защита на правата на хората.


Коментирайки изложението на  проф.Добяни за правомощията и дейността  на  Народния защитник на Р Албания, председателят на Народното събрание отбеляза, че е впечатлена от по-широките му правомощия, в сравнение с българския омбудсман,  за законодателна инициатива и  защита на правата на гражданите в съдебния процес, от работата му за  контрол върху полицията и пенитенциарната система, вкл. създаването на  национален механизъм за наблюдение и предотвратяване на мъченията. Тя поиска да й бъде предоставено копие от допълнения закон за Народния защитник на Р Албания.


Г-жа Цачева изрази съгласие с проф.Добяни, че за да бъде ефективна дейността на омбудсмана, той трябва да има подкрепата на парламента. 


 Проф.Добяни и г-н Гиньо Ганев бяха приети и от вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов. Министър Цветанов отбеляза, че за него г-н Гиньо Ганев е доайен на политиката в България и подчерта голямата му роля за утвърждаване на институцията на омбудсмана в страната.


Омбудсманът на Р Албания прояви голям интерес към изразената от министър Цветанов политическа воля на новото правителство на България  за промяна.

В разговора бе обменена  информация относно наблюдението и контрола върху дейността на полицията в двете страни, както и за ролята на омбудсманските институции.  Изказано бе общо бе съгласие, че на служителите на полицията следва да се гледа както като на представители на властта, така и като на граждани с техните права. Необходима е твърда реакция срещу всяко превишаване на правомощията от страна на полицейските служители, но  те следва да бъдат и защитавани срещу необосновани обвинения. Този подход допринася  за  повишаване на  степента на доверие на гражданите, както към омбудсмана, така  и към ръководството на полицията.


В Народното събрание проф.Добяни и Гиньо Ганев се срещнаха и с председателя Йордан Бакалов и членове на ръководството на Парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Омбудсманът на Р Албания изрази задоволството си от дадените му разяснения за съществуващия диалог между омбудсмана и Комисията,  по специално за постоянното взаимодействие между тях на  основата на конкретно споразумение за сътрудничество в съвместната им работа за защита правата на гражданите. Той подкрепи  разбирането, че със своята   работа за защита на правата на хората омбудсманът съдейства и за поддържане на авторитета на институциите в обществото, когато те развиват добри административни практики. Изразено бе общо съгласие със изразеното от г-н Гиньо Ганев становище, че ефективността на работата на омбудсмана в голяма степен зависи от влиянието, което той има в обществото.


По време на престоя си в България проф.Добяни имаше срещи и с ръководството на Конституционния съд и с Константин Пенчев, председател на  Върховния административен съд (ВАС). В разговорите в двете институции бе направен сравнителен преглед на взаимоотношенията на омбудсмана с тези институции в България и Албания.


Проф.Добяни и  Гиньо Ганев проведоха среща  в град Пловдив със заместник-кметовете - Красимир Ангелов, по социалните въпроси и Петя Гогова, по въпросите на образованието, науката, културата и туризма, както и  с Юлия Юрдекова, местен обществен посредник. Обсъдени бяха въпроси, свързани с инициативите на общината за социално подпомагане на учениците, прояви на дискриминация в училищата, отношенията с ромите и други теми, представляващи интерес за албанския омбудсман. Специално внимание бе отделено на  доброто взаимодействие между националния омбудсман и местните обществени посредници. Проф.Добяни бе запознат с подкрепата и методическото ръководство, което омбудсманът на Р България оказва на обществените посредници на регионално равнище .


Атмосферата, в която премина посещението на проф.Добяни и придружаващите го сътрудници, беше много добра. Изрично бе изразено желание за по-нататъшно сътрудничество с институцията на  българския омбудсман. Това съдържаше впечатление и оценка за ефикасността на контрола, който омбудсманът на България упражнява върху дейността на ведомствата и техните администрации, в името на правата и основните свободи на хората.


Това беше едно плодотворно и взаимно полезно  посещение.