Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Учебно-опознавателно посещение на делегация на омбудсманската институция на Република Узбекистан

Учебно-опознавателно посещение на делегация на омбудсманската институция на Република Узбекистан

Гиньо Ганев и проф. Сайора Рашидова

София, 22 октомври 2009г.

От 18 до 21 октомври 2009 г. на учебно - опознавателно посещение при омбудсмана на Р България бе делегация, водена от Пълномощника на Олий Мажлиса (парламента) на Република Узбекистан (омбудсман), проф. д-р Сайора Рашидова. Делегацията включваше   регионални представители на омбудсмана и сътрудници от неговата централна служба в  столицата Ташкент. Учебното й пътуване бе организирано и финансирано от Бюрото на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Република Узбекистан, координиращо изпълнението на проекти за укрепване на демокрацията, включително за повишаване на капацитета на омбудсманската институция за ефективна защита на свободите и правата на гражданите. Гостите споделиха, че изборът да бъде посетена  България е бил предопределен от сключеното през ноември 2008 година споразумение между омбудсманите на двете страни за сътрудничество и обмяна на опит и от значителните постижения на българската институция, а  не на последно място - и от  добрите чувства към нашата страна.


Целта на посещението на узбекските представители беше да се запознаят с цялостната дейност на  институцията на българския омбудсман, с нормативната уредба, регламентираща нейните правомощия, устройство и функции, да почерпят от опита на омбудсмана  в упражняването на контрол върху  органите на държавната и местната власт и техните администрации  у нас с оглед съблюдаване и защита на правата на гражданите.
Програмата на делегация включваше работни срещи при омбудсмана,  в институции на законодателната, изпълнителната и съдебната власт  в България, а така също - с обществения посредник и представители на общинската администрация на град Пловдив.

На срещата с омбудсмана на Република България Гиньо Ганев узбекските представители бяха подробно запознати с устройството, правомощията и дейността на българската омбудсманска  институция  и по специално с актуалните задачи, които тя изпълнява. Разяснена бе методологията на работата по жалбите, сигналите и предложенията на гражданите с използването на електронна информационна система за тяхното регистриране - дейност, която българската институция разглежда като особено важна и отговорна. Подчертана бе важността, която се придава на съвременни подходи към проблеми, засягащи широк кръг граждани, като самосезирането, на работата с местните органи на властта и възприемането от тях на принципите на добро управление,  защита на правата на потребителите на обществени услуги (здравеопазване, топлофикация, електроснабдяване, ВиК) и др.
В разговора бе констатирано, че наред с общността на целите, които двете омбудсмански институции преследват между тях съществуват различия, обусловени главно от принципите на  взаимоотношенията им със законодателната и другите власти. В отличие от  независимия характер на българската институция, омбудсманската институция на  Р Узбекистан е орган на парламента на страната и се отчита пред него. Създаден през 1995 г. и оглавяван досега от проф. С. Рашидова той  е натрупал определен опит, но продължава да се развива и усъвършенства.

Националният омбудсман Гиньо Ганев изрази готовност да съдейства на  планираните срещи в България узбекските представители да получат възможно най-пълна информация по въпросите, които представляват интерес за тях.


Проф. д-р Сайора Рашидова отбеляза, че високо цени и разглежда като много полезно  за тях сътрудничеството с българския омбудсман, като изрично подчерта желанието си  обмяната на опит и добри практики да продължи и в бъдеще.


На среща със заместник-министъра на правосъдието Даниела Машева и експерти от наказателно-правен и гражданско-правен отдел при Международноправна дирекция и представител на Съвета по законодателство узбекските представители бяха подробно информирани за взимодействието на министерството с  българския омбудсман.  Дадени им бяха изчерпателни отговори на въпроси, свързани с подготовката на периодичните доклади, които нашата страна представя по  международни конвенции за защита на правата на човека. 

 По време на посещението при  Главния комисар Петър Василев, директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) на Министерството на правосъдието, членовете на делегацията бяха запознати с дейността на ръководството на ГДИН за спазване на правата на лишените от свобода, арестуваните и следствените граждани в заведенията от пенитенциарната система и местата за задържане под стража. Специално внимание бе отделено на изпълнението на Протокола за взаимодействие между омбудсмана на Република България и министъра на правосъдието (от март 2006 г.) и активния контрол, който омбудсманът упражнява върху пенитенциарната система.


Проведена бе и среща с директора на Главна дирекция „Охранителна полиция” (ГДОП) комисар Милчо Енев, с участието на председателя и членове на Комисията за защита правата на гражданите и полицейската етика при Министерството на вътрешните работи (МВР). В разговора бе обсъдена нормативната база, отнасяща се до спазване на правата на гражданите от служителите на МВР. Направен беше подробен преглед на изпълнението на Протокола за взаимодействие между омбудсмана на Република България и министъра на вътрешните работи (от май 2006 г.). Специално внимание бе отделено на осъществявания от омбудсмана на България контрол и формите на взаимодействие между двете институции за спазване на конституционните права на гражданите от правоохранителните органи.


Узбекската делегация бе приета от заместник-главния прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура, Пенка Стефанова. Гостите бяха запознати с дейността  на институцията. Дадени им бяха изчерпателни отговори на  интересуващите ги въпроси за взаимоотношенията с омбудсмана, като се има предвид конституционния принцип за разделение на властите в България и независимостта на съдебната система.


Делегацията се срещна и с членове на Парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Разговорът бе съсредоточен главно върху сътрудничеството с омбудсмана и взаимното допълване на работата на двете институции за защита правата на гражданите.


По изрично желание на узбекските представители бе организирана среща в Пловдив с  местния обществен посредник Юлия Юрдекова, с участието на зам. кмета на общината по социалните въпроси, Красимир Ангелов. Гостите проявиха голям интерес по въпроси, свързани с ежедневната работата на обществения посредник за контрол върху администрацията, но не в условията на противоборство, а на взаимодействие на принципна основа. Засегнати бяха инициативите за социално подпомагане на учениците, прояви на дискриминация в училищата, и други теми. В разговора бе подчертано важното значение на  методичното  ръководство, оказвано от националния омбудсман за дейността на местните обществени посредници.


Като цяло, посещението на делегацията на омбудсманската институция на Р Узбекистан премина много ползотворно, в  сърдечен и приятелски дух. По всякакви  поводи гостите изразяваха задоволство от пребиваването си в България, от топлия прием и възможността да почерпят много от богатия опит в дейността на българския омбудсман и други институции за защита на правата и свободите на хората.  Изказано бе желание за разширяване контактите на сътрудничеството в бъдеще.