След среща при омбудсмана Мая Манолова: Агенцията по вписванията и адвокати от Фейсбук общността най-после ще работят заедно за гражданите

След среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията, поискана от адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/, с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията за проблеми, свързани с работата на Търговския регистър, стана ясно, че: до края на годината ще бъде готов новият сайт на Търговския регистър, което чувствително ще оптимизира и улесни достъпа на адвокати и граждани; на тестването на новия портал бяха поканени адвокатите от ФОБА, така че на място да се вземат предвид евентуални слабости при работа с него.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Консултативният съвет по конституционни въпроси обсъди текстове по Закона за лова и опазване на дивеча

Консултативният съвет по конституционни въпроси обсъди текстове по Закона за лова и опазване на дивеча

21.10.2009 г., Гиньо Ганев и Росица Тоткова на заседанието на Консултативния съвет

На 21 октомври 2009 г. Консултативния съвет по конституционните въпроси при омбудсмана, обсъди искания на ловни сдружения за обявяване на  чл. 31 от Закона за лова и опазване на дивеча за противоконституционен. Този текст предвижда задължително членството в Националното ловно сдружение. Това изискване, според вносителите на исканията, нарушава свободната стопанска инициатива и правото на сдружаване, закрепени в чл. 19, ал. 2 и чл. 44 от Конституцията на Република България. Изслушани бяха и представителите на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България", които изразиха позиция, че с отпадане на изискването на чл. 31 ще се осуетят усилията за привеждане на ловните организации в съответствие със закона и с модерните принципи на съвременното ловно стопанство.

Междувременно в Народното събрание група народни представители внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, разгледан на първо четене на 01.09.2009 г. С § 8 се предлага промяна в чл. 31, ал.1, в смисъл „Ловните сдружения могат да учредяват на доброволен принцип регионални ловни сдружения и национално ловно сдружение”. В мотивите към законопроекта се изтъква именно принципа на доброволност при сдружаването на ловците, като им се предоставя възможността сами да определят членството си в националното ловно сдружение. 

След обмяна на мнения се прие за целесъобразно да се изчака законопроектът да бъде окончателно приет в пленарна зала, след което омбудсманът ще изрази позиция. 

Консултативният съвет по конституционните въпроси при омбудсмана разгледа предложеното от омбудсмана становище по конституционно дело № 12/2009 г., по което омбудсманът е конституиран като заинтересувана страна. Делото е образувано по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност  на чл. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.); на § 7, т. 1 в частта относно чл. 7, ал. 3, на § 10, на § 11, ал. 3 и на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.).

Участниците в съвета и омбудсманът изразиха позиция, че искането на главния прокурор е основателно, тъй като посочените разпоредби нарушават основни права на гражданите. По неконституционен начин гражданите се поставят в различни условия спрямо правата им по договора за жилищно-спестовен влог. Обезщетява се само определената категория лица в чл. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, а по отношение на останалите граждани, които също имат права, ангажиментът на държавата не е реализиран. Позицията на омбудсмана е, че липсата на достатъчно средства за обезщетяване на всички правоимащи, тоест съображението за целесъобразност, не може да е водещо пред съображението за конституционносъобразност на посочените разпоредби. 

 

Омбудсманът изслуша представители на в.”24 часа”. Чрез страниците на вестника бе обявено, че от медията ще се обърнат към омбудсмана с искане да постави пред Конституционния съд проблемът с високите сметки за парно заради сградната инсталация. Омбудсманът предприе проучване по повдигнатите въпроси.