16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев подписа Съвместна декларация на мрежата на омбудсманите по правата на децата в Югоизточна Европа.

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев подписа Съвместна декларация на мрежата на омбудсманите по правата на децата в Югоизточна Европа.
 София, 18 декември 2009г.Мрежата на омбудсманите по правата на децата в Югоизточна Европа /CRONSEE/ е организация на публични, независими институции по правата на човека в региона на Югоизточна Европа. Институцията на омбудсмана на Република България е пълноправен член на мрежата.

Целта на организацията е да се повиши ролята на омбудсманските институции при установяване на процедури и стандарти за защита правата на децата в Югоизточна Европа,  установяване на сътрудничество при съвместна работа в областта на защита правата на децата, с цел повишаване на вниманието на обществото за необходимостта от уважение и респект към правата на децата.

Важна част от задачите на Мрежата е да се създаде практика за успешно решаване на случаи с деца, извън границите на страните и в рамките на региона.

          По повод 20 – та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН и Международния ден на детето, Мрежата на омбудсманите от Югоизточна Европа прие Съвместна декларация, с която призова властите в своите страни да предприемат решителни мерки за защита на най-уязвимите групи деца, както и да предотвратят нежелателното отрицателно влияние на предприеманите мерки срещу икономическата рецесия върху интересите на децата.
 
 
 
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОМБУДСМАНИТЕ ПО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
 
Международният ден на детето, честван на 20 ноември, датата, на която Генералната асамблея на ООН прие Конвенцията за правата на детето, е повод за членовете на Мрежата на омбудсманите по правата на децата от Югоизточна Европа да призоват властите в своите страни да предприемат мерки за защита на най-уязвимите групи деца, както и да предотвратят нежеланото отрицателно влияние на предприеманите мерки срещу икономическата рецесия върху интересите на децата.

Много деца от Южна и Източна Европа живеят в бедност. Икономическата криза и рецесия в момента оказват пряко влияние върху качеството на живот на децата и застрашават редица техни права, включително правото на оцеляване и развитие.

Именно затова е важно да се подчертае пред правителствата от Югоизточна Европа, че не трябва да пестят за сметка на децата като намаляват предвидените средства и програми за подобряване на положението на децата в обществото, като им се напомни още веднъж, че висшият интерес на децата трябва да бъде наш общ приоритет във всяка сфера на дейност.

Конвенцията за правата на детето не е просто списък с добри пожелания. Тя е акт с обвързваща сила. Това означава, че както държавата, така и обществото, са задължени да осигурят възможности за по-ефикасна защита на правата и интересите на децата, както и да разширят възможностите за активното им включване и участие в обществото.

Инвестициите в децата имат дългосрочен ефект. Това е инвестиция в бъдещето, което означава, че ние сме призвани да осигурим на децата необходимите внимание, любов и грижа, както и ефективна подкрепа за тяхното развитие.
 
Затова се обръщаме с призив към държавите от Югоизточна Европа в съответствие с Конвенцията за правата на детето да изпълняват ангажиментите, поети с ратификацията на Конвенцията, както и да осигурят за всички деца:
·                     Грижата и защитата, предвидени в Конвенцията за правата на детето;
·                     Възможно най-високите здравни стандарти и достъп до здравни услуги;
·                     Правото на свободно и достъпно образование за всички деца;
·                     Подходяща помощ за родителите и настойниците при изпълнението на отговорностите им по отглеждането на децата, в това число, при необходимост, и мерки за социално подпомагане.
 
Призоваваме правителствата да не допускат бедността да доведе до социално изключване на децата, особено на най-уязвимите групи, като децата, живеещи в бедност, децата със затруднено развитие, децата, лишени от родителски грижи и принадлежащи към малцинствени групи.

Обръщаме се към всички институции, хора и групи в обществото с призив да се присъединят към усилията ни да насърчаваме и защитаваме правата на децата, като винаги действаме и вземаме решения съобразно висшия интерес на децата.