Проверка на АСП препотвърди констатациите на омбудсмана за лошите условия в Дома за хора с деменция в с. Горско Косово

Нарочната проверка, разпоредена от социалната министърка Деница Сачева на Агенцията за социално подпомагане, препотвърди констатациите на омбудсмана за изключително лошите условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по време на третото редовно заседание на Съвета за наблюдение по З

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Консултативният съвет по конституционни въпроси при омбудсмана проведе заседание

Консултативният съвет по конституционни въпроси при омбудсмана проведе заседание

Консултативният съвет по конституционни въпроси към омбудсмана обсъжда темата за досиетата и гражданските права

София, 23 февруари 2010г.

На 23 февруари 2010 г. Консултативният съвет по конституционни въпроси към омбудсмана проведе заседание, на което беше разгледан новопостъпил сигнал от издателя на вестник „Земя” г-жа Светлана Шаренкова от 02.02.2010 г. по повод на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.20006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 57 от 2007 г.; изм. И доп., бр. 109 от 20.12.2007 г. – в сила от 01.01.2008 г.)

  Това е трето заседание на Консултативния съвет, на което се обсъжда предложение за сезиране на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Наред с това, вносителят предлага на омбудсмана да отправи законодателни предложения към Народното събрание, с които да се отстранят твърдени в сигнала несъвършенства на действащия закон от гледище на правата и интересите на засегнатите от него граждани.

След направените вече две обсъждания, в които участваха освен членовете на Консултативния съвет към омбудсмана, изтъкнати правници, общественици и ръководители на висши държавни институции (Държавната агенция по сигурността на информацията, така наречената Комисия по досиетата и др.) на 22 януари 2010 г. омбудсманът оповести своя Позиция, в която изложи обстойни аргументи относно липсата на основание за сезиране на Конституционния съд.

Всички членове на Консултативния съвет по конституционни въпроси се изказаха в подкрепа на публикуваната вече Позиция на омбудсмана, като подкрепиха тази теза и с позоваването на две решения на Конституционния съд по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Едното решение на КС е от 1997 г., а второто е от 2001 г. Неделчо Беронов припомни мотивите на Конституционния съд, че такъв закон трябва да съществува и, че законът не е противоконституционен. В подкрепа на това разбиране се изказаха  Димитър Гочев, Иван Груйкин, проф. Александър Джеров, Асен Дюлгеров, Минчо Спасов, Галин Райчинов, Траян Марковски и други.

След обсъждането омбудсманът  на Републиката Гиньо Ганев постанови свое Становище по този сигнал.