Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Гиньо Ганев представи Годишния си доклад за дейността на омбудсмана през 2009 година

Гиньо Ганев представи Годишния си доклад за дейността на омбудсмана през 2009 година

На 9 април 2010 г. омбудсманът на Република България Гиньо Ганев представи основните констатации и препоръки към изпълнителната и местната власт в Годишния доклад, онасловен „Правото на достоен живот, кризата в икономиката и дългът на държавността”, който на 29 март т. г. беше внесен в Народното събрание.

Това е петият годишен доклад, с който омбудсманът се обръща към Народното събрание. Както и досега, този доклад няма само отчетен характер. Това е акт, с който се поставят на вниманието на законодателната, а и на изпълнителната и местната власт, от гледище на правата на гражданите, тенденции и проблеми, които изискват нормативни и управленски решения.

„Държавността са институциите – хората, работещи в администрациите. Основната задача на омбудсмана е да преодолява конфликти между гражданите и администрацията”, каза Гиньо Ганев. Омбудсманът подчерта със загриженост задължението на органите на властта и техните администрации да спазват правата на човека. Защото натрупаните факти през последните няколко години показват, че това задължение не се съзнава в еднаква степен и даже не се разбира като ангажимент на различните нива на държавната власт – от националните институции до най-малките общински структури. Липсата на добра правозащитна култура, като фундаментална част от административния капацитет на публичните институции, е тревожен и даже хроничен проблем на много административни и управленски нива.

Омбудсманът подчерта дългът на органите на властта да спазват правата на гражданите без да ги поставят в зависимост от фискалните ограничения или пък от преобладаващите обществени нагласи. В условията на тежка и задълбочаваща се икономическа рецесия, държавата неизбежно се изправя пред обективната необходимост да ограничава бюджетните разходи, да прави съкращения в бюджетната сфера, да преформулира политики и управленски мерки. Целият въпрос, според омбудсмана, е в мярата и критериите, по които това се прави. Омбудсманът подчертава, че подобни трудни управленски решения не трябва да се преценяват единствено от гледище на фискалната целесъобразност. Много от тях, особено в социалната сфера, засягат пряко осъществяването на правата на гражданите. Към ограничаване на социалните услуги за уязвимите групи или пък на други сфери, които най-пряко засягат правата на гражданите или правата на детето, трябва да се пристъпва само в най-краен случай и то при условие, че са изчерпани всички други възможности за съкращаване на бюджетните разходи.

Омбудсманът подчерта и тежкият дълг на държавата към правата на хората с увреждания - недостъпната за тях жизнена среда в много от българските градове и села, недостатъчно ефективните социални политики и липсата на държавна воля да се ратифицира и да влезе в сила и за България най-после Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

През 2009 г. омбудсманът изгради система за мониторинг на доброто управление в местната власт и индекс на доброто управление с намерението да ги превърне в постоянно средство за граждански контрол върху местните администрации. Националният индекс на доброто управление в местната власт за 2009 година е 48,77 пункта (по скала от 1 до 100). Съгласно методологията за измерване на този индекс, посочената стойност за 2009 г. разкрива сравнително ниски резултати от прилагането на принципите на добро управление в местната власт.

Гражданският контрол за спазване на правата на детето, за  децентрализацията на социалните услуги и деинституционализацията на деца е друг основен акцент в дейността на омбудсмана за 2009 г.

В Годишния доклад обстойно са разгледани и резултатите от проверките на омбудсмана по многобройните жалби, свързани с прояви на лоша администрация в сферата на градоустройството и проблемите на собствеността; с правото на достъп до качествено образование; правото на добра администрация и правото на чиста околна среда и други.


През 2009 г. омбудсманът е участвал в 6 дела пред Конституционния съд, като 4 от тях са образувани по негово искане – по повод предвидената в Закона за енергетиката „сградна инсталация”, която се заплаща от потребителите на топлофикациите; за въведеният данък ДДС върху адвокатската защита; за разпоредби от ГПК, които накърняват правото на защита и др.


През миналата година до омбудсмана са подадени 2686 оплаквания, които са с 12% повече в сравнение с 2008 г.

От 2005 г. до 31.12.2009 г. до омбудсмана са отправени общо 11 453 жалби и сигнали.

Най-много оплаквания до омбудсмана и през 2009 г., както и през предходните години, постъпват от граждани от София-град – 1 054. Следват област Варна – 167, Пловдив – 166, Бургас и Велико Търново – по 96, Русе – 81, Плевен – 78, Благоевград – 74, област Враца и Стара Загора – по 72.

Оплакванията от граждани от София-град отново най-често са свързани с предоставянето на обществени услуги – 30 %, следват социални дейности –15%, а на трето място – проблемите на собствеността – 13%.

По 94 % от постъпилите до 31.12.2009 г. жалби проверката на омбудсмана е приключила, а по останалите 6 %, които са случаи с по-висока обществена и правна сложност, омбудсманът продължава своята работа.