16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръчва съществени промени в системата за специализация на лекарите

Омбудсманът препоръчва съществени промени в системата за специализация на лекарите

 


          София, 09 юли 2010г.
Както вече бе обявено, до администрацията на омбудсмана постъпиха редица сигнали от специализиращи лекари и неправителствени организации за проблеми на специализацията на лекарите и зъболекарите в Република България. На проведена предварителна среща се поставиха много въпроси, свързани не само с отделните детайли, но и с цялостната организация на медицинската специализация. Посочи се, че съществуващите проблеми поставят в крайно затруднено положение младите лекари и зъболекари. Участниците се обединиха около мнението, че един от най-важните въпроси, пряко свързан с правото на пациента да получи качествена, своевременна и достатъчна медицинска помощ, е нивото на умения, познания и опит на лекуващия лекар – качества, придобивани чрез системите за специализация и продължителна квалификация на лекарите и зъболекарите.
Като взе повод от обобщените резултати от проверки, извършени по сигнали на граждани, както и изразените на предварителната среща позиции, омбудсманът, заедно с Център за защита правата в здравеопазването, Сдружение на българските зъболекари и Сдружение „Български лекари за европейски стандарти на специализация“, организира публична дискусия на тема: „Специализацията на медиците – в защита на правата на пациента”. В дискусията взеха участие представители на съсловните организации на лекарите и зъболекарите, представители на медицинските университети, управители на лечебни заведения за болнична помощ, представители на организации за защита на правата на пациентите, граждани, общественици, представител на Министерство на здравеопазването. По време на дискусията бе изразена общата загриженост, че в резултат на натрупването на редица нерешени проблеми се застрашава функционирането на здравната система и се нарушават правата на пациентите.
Въз основа на идеите и мненията, изразени по време на обсъжданията, омбудсманът изготви своето Становище относно специализацията на медиците и защита правата на пациента. В него омбудсманът поставя акцент върху основни проблеми, отнасящи се до действащата система на специализация на лекарите и въздействието им върху правата на пациента. Направените в Становището констатации дават основание на омбудсмана да обобщи, че съществуващата система за специализация на лекарите и лекарите по дентална медицина не дава добри резултати. Тя създава условия за неефективност на обучението. Отделно от това е налице тенденция за поява на недостиг на лекари-специалисти в някои специалности. Липсват ефективни стимули за прилагането на най-съвременните достижения на медицинската наука и практика в лечебно-диагностичния процес и др.  За по-ефикасна защита на правата на пациента, националният омбудсман отправя конкретни препоръки към Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз за извършване на съществени промени в системата за специализация на лекарите и лекарите по дентална медицина.