Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча промени в Закона за устройство на територията, за да бъде подобрен контролът по строителството

Омбудсманът препоръча промени в Закона за устройство на територията, за да бъде подобрен контролът по строителството
Националният омбудсман Константин Пенчев изпрати на председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на регионалното развитие и благоустройството, директора на Дирекцията за национален строителен контрол и председателя на Националното сдружение на общините своя позиция относно необходимостта от промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) за подобряване на административния контрол по строителството, в защита на правата на гражданите и обществения интерес.

В последните месеци при омбудсмана постъпиха множество жалби и сигнали от граждани, засегнати от провежданите напоследък акции по събаряне на незаконни обекти в различни населени места. В резултат на направения анализ на проблемите с незаконното строителство, националният омбудсман констатира, че компетентните органи и особено общинските не упражняват системен и своевременен контрол и превенция, за да не се допускат незаконни строежи. В позицията на омбудсмана пише: „За съжаление, един от основните изводи в направения анализ е, че непредприемането на действия или несвоевременната намеса създават убеждение у гражданите, че може да се строи незаконно или че компетентните органи са безсилни да се справят с този проблем. Търпимостта към незаконното строителство и несвоевременното прилагане на закона създават обществено недоволство”.

Според омбудсмана, начинът, по който е уреден административният контрол по строителството в действащия ЗУТ, води до дуализъм във функциите на ДНСК и общинските администрации, прехвърляне на отговорността между тези органи и неефективност на проверките, забавяне при изпълнението на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи и липса на превантивен контрол от страна на общинските и държавните контролни органи в хода на строителството на обектите, с оглед отстраняване на допуснати отклонения и незаконно строителство, преди окончателното завършване на строежите.

Омбудсманът е категоричен, че в ЗУТ са предвидени достатъчно сериозни санкции за нарушителите, но е справедливо тези санкции да се прилагат в случай, че нарушенията са реализирани въпреки направените от компетентните контролни органи необходими предписания. При липса на превантивен контрол на строителството от компетентните органи, не е справедливо единствено гражданите да понасят санкцията по премахването. Необходимо е тази санкция да се обвързва с налични конкретни предписания.

Конкретните препоръки в позицията на омбудсмана към МРРБ и ДНСК, които, съвместно с Националното сдружение на общините, подготвят проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, са да обсъдят необходимостта от законодателни промени, които да доведат до: 

Ясно разграничаване на отговорностите на общинските администрации и ДНСК за постигане на по-голяма ефективност в контрола на строителството, в защита на правата на гражданите и обществения интерес.

Регламентиране на надежден контрол върху общинските органи, на които се възлагат функции за контрол по строителството, включително и налагане на административнонаказателна отговорност за виновно неизпълнение на задълженията им.

Освен това омбудсманът препоръчва да се направи оценка на административния капацитет на органите за контрол по строителството, особено в общините и където е нужно да се обезпечи повишаването му, с оглед своевременното осъществяване на контрола по строителството и приключването на образуваните преписки в съответствие с новопредвидените отговорности.