Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 »
Добави във Facebook

Становище на омбудсмана на Република България относно констатирани незаконосъобразни практики на представители на местната власт при изпълняване на правомощията им, делегирани от Закона за местните данъци и такси

       До омбудсмана на Република България постъпват многобройни жалби и сигнали на граждани, които повдигат въпроси, свързани с определянето и администрирането на местните такси от общините.
       По повод на определянето на дължимата такса за битови отпадъци, оплакванията на гражданите са свързани най-често със задължението за заплащане на такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, когато имотът не се ползва през годината. Такива са жалбите на граждани - собственици на имоти в общините Стражица, Шабла, Тополовград и Велико Търново. Те са задължени да заплащат такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, въпреки че не ползват имотите си и не генерират битови отпадъци. В хода на проверката на омбудсмана бе констатирано, че жалбоподателите заплащат таксата, защото в наредбите на съответните общини не е регламентиран изричен ред за освобождаване на гражданите от заплащане на услугата сметосъбиране и сметоизвозване, когато не ползват имотите си.
       При извършените проверки по сигналите констатирах, че все още има общини, в които действащите наредби за определянето и администрирането на местните такси не са съобразени с изричната законова норма на чл. 8, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, съгласно която лицата, неползващи услугата сметосъбиране и сметоизвозване през съответната година или през определен период, се освобождават от заплащане на съответната такса.
       Становището ми по този проблем е, че с нерегламентирането на изричен ред в наредбите за освобождаване на гражданите от заплащане на услугата сметосъбиране и сметоизвозване, когато не ползват имотите си, се засягат правата им. В този случай общините нарушават основен принцип на доброто управление - принципа на законност, според който всички актове, действия и бездействия на администрацията трябва да са в съответствие с нормативната уредба.
       Трябва да отбележа, че въпреки упорството на някои представители на местните власти - например в Стражица и Пазарджик, все повече общини се съобразяват с препоръките ми за изменение на местната нормативна уредба, с което да се регламентира изричен ред за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато гражданите не ползват имотите си.
 
       Във връзка с работата на експерти на институцията на омбудсмана по жалби, свързани с услугата сметосъбиране и сметоизвозване, констатирах и друг проблем. В някои общини има норми в местните наредби, с които е въведена забрана гражданите да се освобождават от заплащане на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, въпреки установения ред, ако дължат за преходни години местни данъци и такси. Например:
       - Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Кюстендил, гражданите, които не ползват имотите си през годината, не се освобождават от заплащане на таксата за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, ако имат задължения за местни данъци и такса за битови отпадъци за предходни години;
       - В община Враца като условие за освобождаване е въведено и изискване „да няма непогасени задължения за имота”;
       - В община Велико Търново таксата за битови отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци, за което гражданите подават декларация. Съгласно разпоредбата на чл. 20а, ал. 6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси, декларациите на гражданите с „просрочени задължения към община Велико Търново не се уважават”.
       Тези примери показват неразбиране на законовия принцип за освобождаване от заплащане на такса за услуга, която не се ползва. Обвързването с други условия, като тези за заплащане на други дължими за преходен и/или текущ период плащания, е в противоречие със закона и грубо погазва принципите на добро управление.
 
       Съществува и друг проблем, свързан с местните такси, който поставят гражданите. В някои общини е въведена практика, съгласно която административна услуга се предоставя, едва когато гражданите заплатят дължимите от тях местни данъци и такси. Без значение е видът на административната услуга, която гражданите искат от общинската администрация. Хора, които имат нужда от едно удостоверение и изразяват готовността си веднага да заплатят цената на услугата, получават отказ с мотива, че дължат на общината местни данъци и такси. С подобни оплаквания се обърнаха към мен граждани от общините Хасково, Пазарджик и Рила.
       Представителите на местната власт трябва да осъзнаят, че отказът да бъдат извършвани услуги, поради неизплатени задължения към общината, по същество представлява отказ от изпълняване на законови задължения на общината, свързани с обслужването на населението. С тези норми в подзаконовите нормативни актове, с които се създават забрани за ползване на услуги при неизплатени задължения, както и забрани за освобождаване от такси при наличие на законови предпоставки за освобождаване, общинските съвети излизат извън рамките на правомощията им, делегирани от Закона за местните данъци и такси и приемат незаконосъобразни разпоредби.
 
      
       На базата на тези аргументи, отправям следните
 
препоръки:
 
       - Общините, които до момента не са спазили изискването на чл. 8, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, да предприемат действия за регламентиране в действащите наредби на ред за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не се ползват. Освобождаването трябва да се отнася не само за случаите, при които имотът не се ползва цяла година, а и за определен период от годината;
 
       -  Общините, които отказват предоставянето на административни услуги на граждани, поради неизплатени задължения към общината, да преустановят тази незаконосъобразна практика. 
 
 
                 
          КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
          ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ