Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 »
Добави във Facebook

Становище на омбудсмана на Република България относно констатирани незаконосъобразни практики на представители на местната власт при изпълняване на правомощията им, делегирани от Закона за местните данъци и такси

       До омбудсмана на Република България постъпват многобройни жалби и сигнали на граждани, които повдигат въпроси, свързани с определянето и администрирането на местните такси от общините.
       По повод на определянето на дължимата такса за битови отпадъци, оплакванията на гражданите са свързани най-често със задължението за заплащане на такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, когато имотът не се ползва през годината. Такива са жалбите на граждани - собственици на имоти в общините Стражица, Шабла, Тополовград и Велико Търново. Те са задължени да заплащат такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, въпреки че не ползват имотите си и не генерират битови отпадъци. В хода на проверката на омбудсмана бе констатирано, че жалбоподателите заплащат таксата, защото в наредбите на съответните общини не е регламентиран изричен ред за освобождаване на гражданите от заплащане на услугата сметосъбиране и сметоизвозване, когато не ползват имотите си.
       При извършените проверки по сигналите констатирах, че все още има общини, в които действащите наредби за определянето и администрирането на местните такси не са съобразени с изричната законова норма на чл. 8, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, съгласно която лицата, неползващи услугата сметосъбиране и сметоизвозване през съответната година или през определен период, се освобождават от заплащане на съответната такса.
       Становището ми по този проблем е, че с нерегламентирането на изричен ред в наредбите за освобождаване на гражданите от заплащане на услугата сметосъбиране и сметоизвозване, когато не ползват имотите си, се засягат правата им. В този случай общините нарушават основен принцип на доброто управление - принципа на законност, според който всички актове, действия и бездействия на администрацията трябва да са в съответствие с нормативната уредба.
       Трябва да отбележа, че въпреки упорството на някои представители на местните власти - например в Стражица и Пазарджик, все повече общини се съобразяват с препоръките ми за изменение на местната нормативна уредба, с което да се регламентира изричен ред за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато гражданите не ползват имотите си.
 
       Във връзка с работата на експерти на институцията на омбудсмана по жалби, свързани с услугата сметосъбиране и сметоизвозване, констатирах и друг проблем. В някои общини има норми в местните наредби, с които е въведена забрана гражданите да се освобождават от заплащане на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, въпреки установения ред, ако дължат за преходни години местни данъци и такси. Например:
       - Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Кюстендил, гражданите, които не ползват имотите си през годината, не се освобождават от заплащане на таксата за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, ако имат задължения за местни данъци и такса за битови отпадъци за предходни години;
       - В община Враца като условие за освобождаване е въведено и изискване „да няма непогасени задължения за имота”;
       - В община Велико Търново таксата за битови отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци, за което гражданите подават декларация. Съгласно разпоредбата на чл. 20а, ал. 6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси, декларациите на гражданите с „просрочени задължения към община Велико Търново не се уважават”.
       Тези примери показват неразбиране на законовия принцип за освобождаване от заплащане на такса за услуга, която не се ползва. Обвързването с други условия, като тези за заплащане на други дължими за преходен и/или текущ период плащания, е в противоречие със закона и грубо погазва принципите на добро управление.
 
       Съществува и друг проблем, свързан с местните такси, който поставят гражданите. В някои общини е въведена практика, съгласно която административна услуга се предоставя, едва когато гражданите заплатят дължимите от тях местни данъци и такси. Без значение е видът на административната услуга, която гражданите искат от общинската администрация. Хора, които имат нужда от едно удостоверение и изразяват готовността си веднага да заплатят цената на услугата, получават отказ с мотива, че дължат на общината местни данъци и такси. С подобни оплаквания се обърнаха към мен граждани от общините Хасково, Пазарджик и Рила.
       Представителите на местната власт трябва да осъзнаят, че отказът да бъдат извършвани услуги, поради неизплатени задължения към общината, по същество представлява отказ от изпълняване на законови задължения на общината, свързани с обслужването на населението. С тези норми в подзаконовите нормативни актове, с които се създават забрани за ползване на услуги при неизплатени задължения, както и забрани за освобождаване от такси при наличие на законови предпоставки за освобождаване, общинските съвети излизат извън рамките на правомощията им, делегирани от Закона за местните данъци и такси и приемат незаконосъобразни разпоредби.
 
      
       На базата на тези аргументи, отправям следните
 
препоръки:
 
       - Общините, които до момента не са спазили изискването на чл. 8, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, да предприемат действия за регламентиране в действащите наредби на ред за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не се ползват. Освобождаването трябва да се отнася не само за случаите, при които имотът не се ползва цяла година, а и за определен период от годината;
 
       -  Общините, които отказват предоставянето на административни услуги на граждани, поради неизплатени задължения към общината, да преустановят тази незаконосъобразна практика. 
 
 
                 
          КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
          ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ