Омбудсманът поиска прозрачни цени за отчитането на парното и топлата вода

Омбудсманът Диана Ковачева поиска от министъра на енергетиката Теменужка Петкова да бъде осигурена прозрачност за всички цени, прилагани от топлинните счетоводители при обслужването на гражданите.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Становище на омбудсман на Република България относно незаконосъобразни практики на някои съдилища, свързани със събирането на такси по наказателни дела от общ характер, в противоречие със Закона за държавните такси

До омбудсмана на Република България постъпи жалба за това, че в Окръжен съд – Варна, се нарушава установеният в чл. 5, буква „к” от Закона за държавните такси (ЗДТ) принцип за освобождаване от заплащане на държавна такса при предоставяне на преписи и фотокопия от материали по наказателни дела от общ характер. Жалбоподателят твърди, че с тази практика се нарушава принципът на равнопоставеност на страните в наказателния процес, тъй като прокуратурата разполага напълно безплатно с всички материали по едно наказателно производство.
       При извършената проверка от експерти на омбудсмана бе установено, че жалбоподателят е изпратил идентична жалба до председателя на Окръжен съд – Варна, както и до Инспектората към Висшия съдебен съвет. В отговорите, получени от двете институции, се твърди, че в случая трябва да се прилага т. 19 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието, според която съдилищата събират такси за издаване на фотокопие от документи – за всяка страница по 0,10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв.
       Становището на сезираните институции е, че таксите, събирани от Окръжен съд – Варна, за копия на документи по наказателни дела са за извършена определена услуга, а не държавни такси по смисъла на ЗДТ.
       Омбудсманът извърши проучване на случаен принцип по отношение на събирането на такси за получаване на преписи от присъди и мотиви към наказателни дела от общ характер в различни съдебни райони. При проучването бе установена разнообразна практика:
Такса не се събира в Софийския районен съд, Софийския градски съд и Окръжен съд – Пловдив.
Такси се събират в окръжните съдилища в Ямбол, Бургас и Ловеч.
В някои съдилища, като например Окръжен съд – Плевен, делата се предоставят на заинтересуваните страни, а те свободно могат да ги ксерокопират за собствена сметка.
Наблюденията при извършеното проучване показаха разнообразно тълкуване при прилагането на ЗДТ и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.
 
 
 
Констатации и изводи:
 
Текстът на чл. 5, буква „к” от ЗДТ, според който всички документи и книжа по наказателни дела от общ характер се освобождават от държавни такси, има императивен характер.
В т. 19, букви „б” и „в” от Тарифа № 1, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г., не се прави разграничение между събирането на такси по граждански или наказателни дела. По своята правна характеристика, Тарифа № 1 е подзаконов нормативен акт и не може да противоречи на закон. Поради това, т. 19, букви „б” и „в” трябва да се прилагат само в случаите, при които липсва закон, изключващ събирането на такса. Следователно, установените с т. 19, букви б” и „в” на Тарифа № 1 такси за издаване на преписи от документи и фотокопия от документи, се събират по всички видове съдебни, прокурорски и следствени дела, с изключение на наказателните дела от общ характер.
В подкрепа на тези изводи е и постановеното Решение № 9463/ 25.10.2002 г. поадм. д. № 4386/2002 г. на петчленен състав на Върховния административен съд. С него се отменят разпоредбите на раздел IIПо ведомствена тарифа № 1, По т. 19, изречение второ, и т. 8, предложение първо от раздел VОбщи разпоредби на Инструкция № 18 от 14.Х.1992 г. на министъра на правосъдието относно прилагането на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието. Съгласно отменените от съда норми, исканите преписи по наказателни дела от общ характер от подсъдимите и трети лица, за да им послужат другаде, а не по самите дела, се таксуват с предвидената в т. 19 от Тарифа № 1 държавна такса.
 
Препоръки:
 
Отчитайки императивния характер на чл. 5, буква „к” от ЗДТ, практиката на Върховния административен съд по адм. д. № 4386/2002 г., както и противоречивата практика на администрацията на съдебната власт в различните съдебни райони при тълкуването и прилагането на Закона за държавните такси и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието, препоръчвам на Висшия съдебен съвет да предприеме действия за прекратяване на незаконосъобразните практики в някои съдилища да се събират държавни такси по наказателните дела от общ характер,в противоречие с чл. 5, буква „к” от ЗДТ.
 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 
20 май 2011 г.
 
 
Настоящото становище е изготвено на основание чл. 19 от Закона за омбудсмана и чл. 24 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. То се изпраща на Висшия съдебен съвет.