Депутатите приеха в пленарна зала доклада на Омбудсмана за дейността на институцията през 2019 г.

Доц. Диана Ковачева: Само за 2 месеца на COVOD-19 жалбите скочиха с 30%

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 »
Добави във Facebook

Искане от омбудсмана на Република България, на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията, за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване, с която се нарушават правата на гражданите

 
      УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
      УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
 
      На основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията на Република България, се обръщам към Вас с искане да обявите за противоконституционна разпоредбата на чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване (загл. изм. – ДВ, бр. 113 от 2002 г., обн. ДВ, бр. 55 от 1970 г., обн., ДВ, бр. 56 от 1970 г., попр. ДВ, бр. 58 от 1970 г., изм. ДВ, бр. 55 от 1975г. , изм. ДВ, бр. 10 от 1987 г., изм. ДВ, бр. 30 от 1990 г., изм. ДВ, бр. 85 от 1998 г., доп. ДВ, бр. 12 от 2000 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. ДВ, бр. 113 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм. ДВ, бр. 42 от 2005 г., изм. ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. ДВ, бр.30 от 2006 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2006 г. , изм. ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 12 от 2009 г., изм. ДВ, бр.32 от 2009г.,изм. ДВ, бр.85 от 2010 г.), поради противоречие с чл. 48, ал. 5 от Конституцията на Република България.
       Според чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК), уреждането на трудовите отношения между членовете на екипажа и корабопритежателя става с наредба на Министерския съвет, в която се определят и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд на борда на корабите с отчитане спецификата на извършваните превози.
       Правото на труд на гражданите е гарантирано в чл. 48 от Конституцията на Република България. Съгласно чл. 48, ал. 5 от основния закон, работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон.
В изпълнение на това конституционно изискване, законодателят е уредил трудовите отношения между работника или служителя и работодателя в Кодекса на труда; възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител в Закона за държавния служител; статута на държавните служители в МВР в Закона за Министерството на вътрешните работи.
Делегирането на Министерския съвет на правомощия, които принадлежат изключително на Народното събрание, противоречи на Конституцията. Такава е и трайната практика на Конституционния съд (КС) - Решение № 3 от 1996 г. по к.д. № 2/1996 г., Решение № 6 от 1998 г. по к.д. № 4/1998 г. и Решение № 10 от 2003 г. по к.д. № 12/2003 г. При условие, че Конституцията изрично указва съответната материя да се урежда със закон, не би могло да се приеме, че законодателят е свободен по свое усмотрение да преценява дали обществените отношения да се регулират със закон или с подзаконов нормативен акт. В този смисъл, уреждането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя с наредба на Министерския съвет, предвидено в чл. 88б КТК, е в противоречие с чл. 48, ал. 5 от Конституцията. Това разбиране е в съответствие с Решение № 11 от 2002 г. по к.д. № 18/2002 г., съгласно което „Конституцията предвижда както в чл. 48, ал. 5, така и в чл. 52, ал. 1, че условията и редът за здравното обслужване и за отдиха се определят със закон. В случая това не е спазено. Оспорената законова разпоредба на ал. 2 на чл. 139б ЗСВ не определя тези условия и ред, а препраща това да се направи от Министерския съвет. Така материята, за която Конституцията изисква уредба със закон, в случая е предоставена за уредба с подзаконов акт. Като несъобразена в това отношение с чл. 48, ал. 5 и чл. 52, ал. 1 от Конституцията, оспорената разпоредба на ал. 2 на чл. 139б ЗСВ е противоконституционна”.
 
 
       УВАЖАЕМИ КОНСТИТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
 
       Предвид изложените аргументи, моля да образувате конституционно дело и да установите противоконституционност на чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване, поради противоречие с чл. 48, ал. 5 от Конституцията на Република България.
       Предлагам да бъдат конституирани като заинтересовани страни: Народното събрание, Министерският съвет, министърът на труда и социалната политика и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 
 
 
                       КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
                       ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ